Podstawa programowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

361

Nowa podstawa programowa narzuciła nauczycielom fizyki takie organizowanie procesu dydaktycznego, aby umożliwić wykonywanie doświadczeń fizycznych. Od nauczycieli wymaga się również kształcenia rozumowania naukowego, czyli wykonywania i/lub analizy badań naukowych, analizowania tekstów popularnonaukowych, matematycznego modelowania i wyjaśniania zjawisk w oparciu o poznane pojęcia i prawa fizyczne. W celu realizacji tych celów proponujemy dogłębną analizę zapisów nowej podstawy programowej. Następnie przedstawimy metody osiągania celów i wymagań szczegółowych ze szczególnym naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne. Ponadto wspólnie wyszukamy bądź opracujemy odpowiednie do ćwiczonych umiejętności zadania i inne narzędzia sprawdzające osiągnięcia uczniów.

Gościem specjalnym spotkania będzie dr Marek Thomas, st. wykładowca IF UAM  w Poznaniu, który jest współautorem nowej podstawy programowej z fizyki. W trakcie warsztatów przedstawiony zostanie pokaz doświadczeń z wykorzystaniem aplikacji phyphox. Uczestnicy będą również mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą wydawniczą Nowej Ery, Operonu, WSiP-u (prezentowane będą podręczniki i materiały pomocnicze do nauczania fizyki dla szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019). Uczestnicy szkolenia otrzymają egzemplarze okazowe tych podręczników oraz broszury informacyjne.

Szkolenie: Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
Zakres: Wymagania ogólne i szczegółowe z fizyki dla szkół ponadpodstawowych w nowej podstawie programowej. Analiza zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy z fizyki. Metody i narzędzia dydaktyczne sprzyjające osiąganiu celów i wymagań nowej podstawy
Termin: 27 kwietnia 2019 r., godz. 10.00–14.00
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 107
Szkolenie bezpłatne

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/E/17.

Bezpośredni link do szkolenia: Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej