Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej

272

Szkolenie rozpocznie się od omówienia aktów prawnych dotyczących edukacji włączającej. Przedstawione zostaną zadania dyrektora, nauczycieli oraz przykładowe dokumenty niezbędne w edukacji włączającej. Przybliżona zostanie także kwestia integracji dziecka neurotypowego z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz gotowości dziecka z niepełnosprawnością do edukacji w szkole ogólnodostępnej. Podczas szkolenia zastosowane zostaną metody: prezentacja multimedialna i rozmowa kierowana.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się na szkolenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/K/10.