Relacja z konferencji poświęconej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

743

Jako pierwszy wystąpił dr Krzysztof Przybylski. Początek jego wystąpienia, zatytułowanego „Sytuacja psychospołeczna i emocjonalna rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla budowania relacji nauczyciel – rodzic” był dobrym wstępem teoretycznym do edukacji włączającej. Prelegent poruszył bardzo ważną kwestię, na co dzień pomijaną w pracy z uczniem z SPE, dotyczącą rodziców i ich trudnej sytuacji. Nauczyciele często zapominają, jak ważnym partnerem do współpracy mogą być rodzice, jeśli spróbuje się ich „zrozumieć” i nie oceniać zbyt pochopnie. Padło też bardzo ważne sformułowanie, że nie każdy rodzic jest gotowy na edukację włączającą.

Jako następna wystąpiła dr Joanna Buława-Halasz z Uniwersytetu Szczecińskiego. W swoim wykładzie, zatytułowanym „Warunki efektywnej integracji i inkluzji edukacyjnej dzieci autystycznych”, poruszyła bardzo ważną tematykę: podała cechy gotowości dziecka z autyzmem do edukacji włączającej. Zwróciła uwagę na kwestie pomijane „w modzie” na edukację włączającą oraz podała praktyczne wskazówki dla nauczycieli pracujących z dzieckiem z autyzmem.

Jako trzecia głos zabrała Aleksandra Paciorek ze Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom. Jej  prezentacja „Zachowania trudne i ich wpływ na funkcjonowanie osób z autyzmem w szkole” skupiała się na zachowaniach trudnych, które są najczęstszym problemem nauczycieli. Omówiła, skąd się biorą u dzieci, jak  zacząć pracę nad nimi i ewentualnie gdzie szukać pomocy.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Katarzyny Bonikowskiej-Tyl ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie „Od szkoły specjalnej do nauczania włączającego – doświadczenia nauczyciela wspomagającego w codziennej pracy z uczniem o potrzebie kształcenia specjalnego”. Prelegentka podzieliła się swoim doświadczeniem z pracy z uczniem z SPE i przedstawiła praktyczne aspekty wdrażania edukacji włączającej.

„Idea integracji w praktyce. Propozycje rozwiązań na przykładzie pracy z młodzieżą licealną” to temat wystąpienia Katarzyny Kościuchy i Moniki Jurczyk z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi. Prelegentki zaprezentowały, jak wygląda integracja w szkole z długoletnim doświadczeniem, mającej wypracowane doskonałe rozwiązania w tym zakresie. Nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi dużą uwagę poświęcają zrozumieniu ucznia ze SPE przez resztę dzieci w klasie i szkole. Poruszona została także kwestia rewalidacji i jej formy. Uczestnicy otrzymali informatory, z prośbą o przekazanie ich rodzicom dzieci w swoich szkołach, stojącym przed wyborem szkół ponadgimnazjalnych.

Jako ostatnia głos zabrała Magdalena Mazur, doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim, nauczycielka w Szkole z Pasją. W swojej prelekcji „Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego w klasach 1–3 szkoły podstawowej” skupiła się na roli nauczyciela wspomagającego. Przedstawiła jego obowiązki i przykłady dobrych praktyk, które pomagają w organizacji pracy na co dzień.

W przerwie między prelekcjami zaprezentowały się dwa ośrodki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Tanowa, specjalizujący się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom, specjalizujące się w pracy z dziećmi z autyzmem. Można było zapoznać się z ofertą, wystawionymi pomocami i pracami dzieci oraz nawiązać współpracę, by jeszcze bardziej zgłębić funkcjonowanie dzieci i poznać specjalistyczne metody pracy.