Warsztaty dla nauczycieli geografii

2452
Zachęcamy nauczycieli geografii do zapoznania się z tematyką bezpłatnych, czterogodzinnych warsztatów. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Kozłowska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania geografii.
Warsztaty: Mapa narzędziem geografa – szkoła podstawowa
Zakres: Mapa w nowej podstawie programowej. Interpretacje różnych rodzajów map. Rozwijanie umiejętności czytania i posługiwania się mapami. Zadania obliczeniowe z mapą.
Numer formy doskonalenia: III/C/84
Termin: 11 czerwca, godz. 15.00–18.00

Warsztaty: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu geografii
Zakres:
Multimedia i e-podręczniki w kształceniu młodzieży pokolenia cyfrowego. Jak podnieść atrakcyjność zajęć i motywację uczniów oraz ich zainteresowanie nauką? Jak samodzielnie planować i organizować zajęcia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne?
Numer formy doskonalenia: III/C/89

Ile lodowca wokół Szczecina? Co nam zostało po epoce lodowcowej? Zajęcia terenowe w Puszczy Bukowej
Zakres: Zajęcia terenowe w nowej podstawie programowej.
Numer formy doskonalenia: III/C/96

Analiza  próbnych arkuszy maturalnych z geografii
Zakres: Analiza zadań egzaminacyjnych, omówienie zadań otwartych w nawiązaniu do kryteriów wykorzystanych przy ich ocenie.
Numer formy doskonalenia: III/C/97

Nowa podstawa programowa geografii w szkołach ponadpodstawowych
Zakres: Podstawa programowa geografii dla liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej – cele kształcenia i treści nauczania. Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej – wnioski i rekomendacje dla nauczycieli. Programy nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne.
Numer formy doskonalenia: III/C/100

Nowa podstawa programowa geografii w szkole podstawowej
Zakres: Szczegółowa analiza celów i treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem klas VII i VIII. Kryteria doboru programu nauczania i podręcznika szkolnego. Planowanie działań wspomagających realizację programu nauczania. Formy i funkcje pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych. Konstruowanie zadań sprawdzających poziom opanowania wiedzy i umiejętności uczniów. Ewaluacja pracy nauczyciela.
Numer formy doskonalenia: III/C/101

Ocenianie kształtujące na lekcjach geografii
Zakres: Ocenianie kształtujące a sumujące w praktyce szkolnej. Budowanie celów lekcji geografii, „nacobezu” i kryteria oceniania. Współpraca między nauczycielem a uczniem i jego rodzicami, pytania kluczowe, informacje zwrotne.
Numer formy doskonalenia: III/C/102

Warsztaty: Mapa narzędziem geografa – szkoła podstawowa
Zakres: Mapa w nowej podstawie programowej. Interpretacje różnych rodzajów map. Rozwijanie umiejętności czytania i posługiwania się mapami. Zadania obliczeniowe z mapą.
Numer formy doskonalenia: III/C/84

Metody aktywizujące na lekcjach geografii
Zakres: Metody pracy na lekcjach geografii. Metody aktywizujące, przykłady ćwiczeń. Materiały edukacyjne wspomagające proces nauczania geografii. Wykorzystanie technologii informacyjnej w aktywizowaniu uczniów. Aktywizowanie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Sposoby inspirowania uczniów do podejmowania aktywnych działań edukacyjnych.
Numer formy doskonalenia: III/C/99

Warsztaty: Z geologią za pan brat
Zakres: 
Spojrzenie na geologię w nowej podstawie programowej w szkole podstawowej. Opowieści w skałach zaklęte. Minerały i skały wokół nas. Doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy geologicznej. Geologia regionalna. Materiały wspomagające edukację geologiczną
Miejsce:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer formy doskonalenia:
III/C/130

Wykorzystanie najbliższej okolicy „mojej małej ojczyzny” jako terenu zajęć – gra  terenowa
Zakres: Zajęcia terenowe w nowej podstawie programowej.
Numer formy doskonalenia: III/C/98

Terminy warsztatów zostaną ustalone po zebraniu wymaganej liczby uczestników.

Rejestracja na wszystkie zajęcia odbywa się pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń https://szkolenia.zcdn.edu.pl/