Wychowanie do wartości – Przemijanie

850

Warsztaty: Efemeryczne róże – gra edukacyjna na motywach Małego Księcia

Uczestnicy zostaną zaproszeni do rozbudzenia wrodzonych zdolności do twórczego działania. W trakcie spotkania użyjemy wyobraźni, aby stworzyć grę edukacyjną na podstawie fragmentów Małego Księcia A. de Saint-Exupéry’ego. Zaprezentowane ćwiczenia rozwiną myślenie strategiczne uczniów oraz posłużą za bodziec do rozważań na temat śmierci i przemijania.

Zakres: Gra jako rozrywka. Geneza gier. Funkcja gier. Techniki stymulacji myślenia twórczego w praktyce. Cechy wytworu. Etapy procesu twórczego. Myślenie strategiczne jako metoda rozwijająca umiejętność tworzenia gier edukacyjnych. Wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy wychowawczej na przykładzie problematyki przemijania i śmierci.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Kacprzykowska – magister filozofii (UMK) i filologii polskiej (US), od 15 lat uczy filozofii i etyki w gimnazjum, autorka programów nauczania, takich jak: Edukacja filozoficzna. Program nauczania filozofii w klasie III gimnazjum, Edukacja etyczna, Program nauczania etyki w gimnazjum, Zosia w krainie myśli. Zabawy filozoficzne dla sześciolatków. Sekretarz Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego, entuzjastka i propagatorka metod nauczania Destination Imagination (trener DI).

Numer formy doskonalenia: III/C/113

Termin i miejsce:
25 listopada 2017, godz. 9.00–11.30
ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala 120

Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych

Warsztaty: Przemijanie – kształtowanie racjonalnej postawy ucznia wobec cierpienia i śmierci

Celem warsztatów jest rozbudowanie racjonalnej postawy będącej stawieniem czoła lękom dotyczącym przemijania i śmierci. Należy oswoić różnorodne aspekty cierpienia i śmierci, przeciwstawić się powierzchownemu i hedonistycznemu podejściu kultury masowej do tych kwestii. Chodzi także o kształtowanie postawy koncentracji na teraźniejszości; ukazanie różnorodnych inspiracji pomagających znaleźć optymalny stosunek do zmiany, jaka nieuchronnie następuje. Jednocześnie dążymy do intelektualnego ujęcia tożsamości jako czynnika stałego wśród zmienności cech i wydarzeń. Szukamy zakorzenienia pomagającego zachować równowagę w wysoce niestabilnym świecie.

Zakres: Pojęcie przemijania w wymiarze indywidualnym i społecznym. Składniki myślenia o śmierci. Postawy wobec nieuchronności starzenia i śmierci. Kulturowe wzorce radzenia sobie z przemijaniem. Stosunek do dziedzictwa przeszłości jako podstawa dobroczynnego zakorzenienia. Polemika z tymczasowością i technokratyzmem współczesnego podejścia do życia. Pogodzenie postawy aktywistycznej i refleksyjnej. Rozumny stosunek do przemijania i śmierci jako konieczny składnik sztuki życia. Nieusuwalność cierpienia i sposoby radzenia sobie z tym problemem.

Zajęcia poprowadzi Paweł Kołodziński – filozof, nauczyciel dyplomowany, ukończył dwukrotnie studia podyplomowe z zakresu edukacji filozoficznej. Nauczyciel przedmiotów filozofia i etyka. Wieloletni konsultant i doradca metodyczny w zakresie edukacji filozoficznej, autor i realizator różnorodnych form doskonalenia nauczycieli. Autor podręcznika do etyki wydanego przez Wydawnictwo Operon.

Numer formy doskonalenia: III/C/114

Termin i miejsce:
25 listopada 2017 roku, godz. 11.45–14.00
ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala 120

Adresaci:
Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli różnych typów szkół, w szczególności wychowawców, polonistów i nauczycieli etyki.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Liczba miejsc ograniczona – o zakwalifikowaniu się do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.