Zapraszamy do udziału w projekcie grantowym: E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość

1835

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie grantowym mającym na celu wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniach grantowych zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół publicznych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W ramach grantu każdy uczestnik może skomponować swój własny program, wybierając szkolenia (moduły) spośród 12 zaproponowanych (udział w module 3 i 6 jest obligatoryjny).

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 h)
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 h)
 3. Metodyka edukacji zdalnej (5 h – moduł obligatoryjny)
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 h)
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4 h)
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 h – moduł obligatoryjny)
 7. Zoom (5 h)
 8. Microsoft Teams (5 h)
 9. Google Meet (5 h)
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne (3 h)
 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 h)
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 h)

Poszczególne moduły realizowane będą w grupach uwzględniających indywidualne potrzeby uczestników, wynikające ze specyfiki nauczanych przez nich przedmiotów.

Osoby zainteresowane udziałem w Grancie prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: V/1.

Szczegółowe informacje dotyczące grantu przekażemy Państwu niebawem.