Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach stanowiących realizację oferty złożonej przez ZCDN w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Zakres: Rodzaje i strategie działań wychowawczo-profilaktycznych służących zapobieganiu przemocy. Sposoby na trudne zachowania uczniów. Przeciwdziałanie przemocy w szkole/placówce. Efektywna profilaktyka przemocy rówieśniczej. Praca z ofiarami, świadkami i sprawcami przemocy – podstawy pracy wychowawczo-profilaktycznej z klasą/grupą.

Opis formy: Zajęcia rozpoczną się od omówienia rodzajów i strategii działań wychowawczo-profilaktycznych służących zapobieganiu przemocy. Następnie zostaną przedstawione sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i utrzymywania dyscypliny w klasie/grupie oraz zawierania kontraktów z uczniem i klasą/grupą. Kolejny moduł szkolenia to prezentacja rodzajów i typów przejawianych przez uczniów agresji i przemocy, czynników ryzyka i czynników chroniących oraz diagnoza zjawiska przemocy w szkole/placówce. W warsztatowej części zajęć przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z przemocą rówieśniczą: opracowanie norm klasowych, zawieranie kontraktu antyprzemocowego, reagowanie na doraźne sytuacje związane z agresją i przemocą, interwencja wobec sprawcy przemocy. Szkolenie zostanie uzupełnione o podstawy pracy wychowawczo-profilaktycznej: praca z uczniami-ofiarami, świadkami i sprawcami przemocy rówieśniczej oraz metody i techniki interwencji, takie jak: mediacje nauczycielskie i rówieśnicze, metoda „wspólnej sprawy” A. Piksa, metoda „bez obwiniania” B. Mainez i G. Robinsona

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Mirosław Krężel

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach w niżej podanych terminach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń:

  • 4 i 10 października, godz. 15.00–19.00 – numer formy doskonalenia: VII/2 – rejestracja zamknięta.
  • 17 i 25 października, godz. 15.00–19.00 – numer formy doskonalenia: VII/2/1 – Uwaga: termin zajęć został przeniesiony na 7 i 15 listopada
  • 7 i 15 listopada, godz. 15.00–19.00 – numer formy doskonalenia:VII/2/2

Zakres: Formy i metody pracy z uczniem w klasach I–III umożliwiające realizację zapisów nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego w zakresie programowania

Opis formy: Szkolenie podzielone jest na dwa pięciogodzinne moduły. Na pierwszy z nich złoży się analiza zapisów nowej podstawy programowej edukacji informatycznej, wyjaśnienie pojęć związanych z algorytmiką oraz omówienie sposobów rozwiązywania problemów wymagających programowania działań. Zajęcia praktyczne będą dotyczyły zastosowania maty edukacyjnej, sterowanych robotów i obsługi aplikacji umożliwiających wykorzystanie urządzeń mobilnych do nauki programowania. Drugi moduł obejmuje naukę programowania w środowisku graficznym (bez użycia poleceń tekstowych). Uczestnicy warsztatu opanują podstawy pracy z użyciem tabletowego narzędzia SCRATCHjr przeznaczonego dla najmłodszych oraz środowiska SCRATCH 2.0, które może być rozwijane w układzie spiralnym na kolejnym etapie edukacyjnym. Całość szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia związane z wprowadzaniem elementów programowania do nowej podstawy programowej edukacji informatycznej w klasach I–III

Liczba godzin: 10

Prowadzący: Krzysztof Koroński, Waldemar Zaborski

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach w niżej podanych terminach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń:

  • 16 i 23 września, godz. 9.00–14.00 – numer formy doskonalenia: VII/3 – rejestracja zamknięta
  • 30 września i 7 października, godz. 9.00–14.00 – numer formy doskonalenia: VII/3/1 – rejestracja zamknięta
  • 21 i 28 października, godz. 9.00–14.00 – numer formy doskonalenia: VII/3/2 – rejestracja zamknięta
  • Termin dodatkowy, szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu grupy – VII/3/3

Zakres: Definicje i rodzaje myślenia. Myślenie a inteligencja. Rodzaje inteligencji. Budowa i funkcjonowanie mózgu. Różnorodność sposobów uczenia się. Analiza zapisów nowej podstawy programowej w zakresie rozwoju kompetencji poznawczych uczniów. Techniki i metody kształcenia myślenia twórczego i krytycznego. Rozwiązywanie problemów i rozumowanie naukowe. Przedmiotowe zadania i ćwiczenia rozwijające wybrane formy samodzielnego myślenia. Zastosowanie aktywizujących technik i metod nauczania w kształceniu samodzielnego myślenia. Tworzenie „kreatorskich” i „OK-ejowych” scenariuszy lekcji.

Opis formy: Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności kształcenia przez nauczycieli różnorodnych form samodzielnego myślenia uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań nowej podstawy programowej, oraz opracowanie przykładów ćwiczeń, zadań i scenariuszy zajęć rozwijających samodzielne myślenie. Uczestnicy otrzymają płytę CD z materiałami szkoleniowymi i wypracowanymi na zajęciach przykładami ćwiczeń, zadań i scenariuszy.

Liczba godzin: 8 (2×4)

Prowadzący: Zdzisław Nowak, Małgorzata Majewska, Renata Wiśniewska

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach w niżej podanych terminach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń:

  • 3 i 4 listopada – numer formy doskonalenia: VII/4 – rejestracja zamknięta.
  • 18 listopada (OZ w Gryficach) – numer formy doskonalenia: VII/4/1
ZCDN