O Oddziale Zamiejscowym w Myśliborzu

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu jest publiczną placówką oświatową obsługującą nauczycieli, studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszystkie osoby zainteresowane sprawami oświaty poprzez udostępnianie bogatych i różnorodnych zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej.

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do różnorodnych form doskonalenia i dokształcania oraz kompleksowej informacji pedagogicznej, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły i placówki oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Gromadzimy i udostępniamy różnego rodzaju dokumenty o charakterze naukowym i popularnonaukowym, a w szczególności:

  • literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  • programy nauczania i podręczniki szkolne,
  • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

Jednym z obszarów działalności Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu jest propagowanie obcowania ze sztuką. Realizacji tego celu służy prezentacja lokalnych twórców – zarówno nauczycieli, jak i  uczniów – oraz ich osiągnięć artystycznych w funkcjonującej w naszym Oddziale „Galerii na schodach”, do odwiedzania której serdecznie Państwa zapraszamy. Pragniemy, by nasza galeria przerodziła się w miejsce spotkań miłośników sztuki i dała im możliwość zaprezentowania swoich dzieł przed szerszym gronem odbiorców oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Wszystkich miłośników sztuki zapraszamy do współpracy.