Nowości w zbiorach – sierpień 2019

1208


Cichosz M., Lewicka M., Molesztak A.: Animacja społeczno-kulturalna. Współczesne wyzwania. Młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury.
Kraków: Impuls, 2018

 

Animacja społeczno-kulturalna jest jednym z kierunków pedagogiki zajmującym się zagadnieniem praktyki wychowawczej i edukacyjnej, realizowanej w obszarze szeroko rozumianej kultury. Przy czym chodzi tu nie tylko o zagadnienie wartości, które jest przecież podstawą każdego myślenia o wychowaniu i edukacji, ale także o konkretne praktyczne rozstrzygnięcia – o wykorzystywanie treści kulturowych w działaniach edukacyjnych. Jest to przestrzeń rozważań i projektów dotyczących wychowania realizowanego przez określone, różnorodne instytucje edukacyjne. Za tym idzie zaś potrzeba nie tylko rozpoznawania i wpisywania się w określony kontekst, dziedzictwo i tożsamość kulturową, ale także odczytywania zmieniających się potrzeb kulturalnych ludzi, co przekłada się na możliwe i potrzebne uczestnictwo w kulturze wszystkich jednostek uczestniczących w życiu społecznym: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starych – seniorów.

Dostępność: BP Szczecin

 


Dryżałowska G., Kuleta-Hulboj M., Naumiuk A. i in.: Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej.

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018

Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Przedstawiły wielość ujęć oraz podejść teoretycznych, badawczych i praktycznych, przeciwdziałających marginalizacji, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Dokonały analizy strategii pomocowych służących integracji wykluczonych w różne segmenty życia społecznego.
Publikacja otwiera dyskusję nad wspólnymi obszarami wykluczania i inkluzji, jest próbą pokazania interdyscyplinarności tego problemu. Zainteresuje pedagogów, pedagogów specjalnych i społecznych, socjologów, studentów tych kierunków, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dostępność: BP Szczecin


Psychogeriatria. Red. naukowa: Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak.

Warszawa: PPZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Nowoczesne opracowanie uwzględniające najważniejsze problemy dotyczące zaburzeń psychicznych w grupie osób w wieku podeszłym. Autorami publikacji są wybitni eksperci w dziedzinie psychiatrii oraz geriatrii, autorytety naukowe w Polsce i poza granicami kraju.

W książce omówiono główne choroby psychiczne występujące w grupie osób powyżej 60. roku życia, z uwzględnieniem uzależnień, a także podstawowe zasady pielęgnowania pacjentów psychogeriatrycznych, kluczowe zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji oraz psychogerontologii.

Publikacja stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy psychiatryczno-psychologiczno-rehabilitacyjnej dla specjalistów w zakresie medycyny i psychologii, a także dla studentów tych kierunków.

Dostępność: BP Szczecin, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście


Stachura K.: Towarzyskość jako forma uspołecznienia w epoce cyfrowej.

Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018

„Książka Krzysztofa Stachury to znakomicie napisany, wsparty badawczą pasją opis nowych porządków w ramach procedur uspołecznienia. Jest to rozprawa o potrzebie nienakierowanego na praktyczny cel wychodzenia do ludzi w dobie sieci, o głodzie towarzyskości w czasach, gdy ci głodni siedzą przed monitorami, o atmosferze, klimacie i przyjemności jako kryterium oceny wspólnoty, o delokalizacji przyjaźnienia się i o przechodzeniu od stosunków face-to-face do stosunków interface-to-interface.”
(prof. Tomasz Szlendak)

 Dostępność: BP Szczecin


Frankl E. W.: Wola sensu.

Warszawa: Czarna Owca, 2018

Prawdziwym wyzwaniem współczesnej psychiatrii jest odpowiedzenie na egzystencjalna pustkę. Coraz więcej pacjentów uskarża się bowiem na poczucie bezsensu i życiowej próżni. Logoterapia uczy, że nawet tragiczne i negatywne aspekty życia, jak na przykład nieuniknione cierpienie, mogą zamienić się w triumf ludzkiego ducha pod warunkiem, że przyjmiemy odpowiedni stosunek do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. W epoce, w jakiej przyszło nam żyć, podstawowym zadaniem psychiatrii musi być wyposażenie człowieka w umiejętność odnajdywania w życiu sensu. W czasach, gdy przykazania dekalogu utraciły w oczach wielu swą niepodważalną wartość, każdego dnia musimy przestrzegać dziesięciu tysięcy przykazań wynikających z dziesiątków tysięcy życiowych sytuacji.  W tym sensie można śmiało powiedzieć, że logoterapia to odpowiedź na duchowe potrzeby współczesnego człowieka.

Dostępność: BP Szczecin


 Edukacyjne konteksty konstruktywizmu. Red. naukowa: Jacek Moroz, Oskar Szwabowski, Janina Świrko.

Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019

Podstawowym celem prezentowanej monografii jest przedstawienie i przedyskutowanie możliwie najszerszych kontekstów konstruktywizmu. Przyjmując, iż konstruktywistyczny model kształcenia stanowi alternatywę dla edukacji o charakterze transmisyjnym, zrywając jednocześnie z dotychczasową ideologią funkcjonalistycznego społeczeństwa, wskazywaliśmy – choćby na mocy formuły zaproponowanej książki – na deliberatywny charakter zarówno samego konstruktywizmu, jak i koncepcji kształcenia zeń wyprowadzanej. W konsekwencji monografia Edukacyjne konteksty konstruktywizmu przybrała postać dwoistą – z jednej strony będąc pozycją o tematyce interdyscyplinarnej, obejmującej zagadnienia z epistemologii, filozofii nauki, pogranicza psychologii, teorii komunikacji i socjologii, a także szeroko pojmowanej pedagogiki; z drugiej zaś ogniskując ową interdyscyplinarność na problematyce edukacyjnej, gdzie poruszana tematyka tyczy się zagadnień stricte dydaktycznych. (Jacek Moroz)

Dostępność: BP Szczecin


Jakość życia w pracy i codzienności. Red. Naukowa: Antoni Wontorczyk, Augustyn Bańka.

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

„Monografia składa się z szesnastu artykułów zebranych tematycznie w trzy części. Ich struktura skomponowana w spójną całość obejmuje opracowania zarówno o charakterze czysto teoretycznym, jak i empirycznym. Redaktorzy postanowili ukazać zagrożenia człowieka we współczesnych organizacjach pracowniczych. Ten ważny cel, stojący w opozycji do głównego nurtu zmian społecznych, jest jak wołanie o opamiętanie się i odwrócenie kierunku zmian. Ignorowanie tego głosu będzie prowadzić do kryzysu naszej cywilizacji wieszczonego przez Baumana, Fukuyamę i innych. Dlatego ważne jest, by głos ten wybrzmiał i dotarł do jak najszerszej grupy odbiorców. W związku z tym uważam, że jest to publikacja ważna. Zebrany przez redaktorów zbiór przedstawia bardzo szerokie spektrum zagadnień i zjawisk związanych z ekologią pojmowaną jako otoczenie człowieka wspierające jakość życia i zdrowia. Zaprezentowane prace pokazują zarówno pozytywne zjawiska, jak też diagnozują mechanizmy prowadzące do obniżania jakości życia”.
Z recenzji dr. hab. Bohdana Rożnowskiego, prof. KUL

Dostępność: BP Szczecin


Rode D.: Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców.

Kraków: SUPREMA LEX, 2018

Pani Prof. SWPS dr hab. Danuta Rode oddaje w ręce czytelnika niezwykle ważną i instytucjonalnie potrzebną publikację. Wprowadzając czytelnika w dyskurs, autorka zapoznaje z definicyjnym oraz prawnym ujęciem zjawiska. W literaturze przedmiotu dostrzegalna jest mnogość terminologiczna. Polski ustawodawca również i na tym gruncie skonstruował tzw. „definicję legalną ”.

Dostępność: BP Szczecin

 


Myśliwczyk I.: Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością. Studium socjopedagogiczne narracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym.

Kraków: „Impuls”, 2019

Inspiracją do napisania tej książki była przede wszystkim chęć poznania i zrozumienia dorosłości osób o niepełnej sprawności intelektualnej, która jest lub nie jest uznana przez rodzinę, specjalistów, pracowników instytucji i innych grup środowiska społecznego. Chciałam zobaczyć, jak osoby te rozumieją, definiują, doświadczają uznania/deficytu uznania własnej dorosłości. Zrozumieć świat dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną to poznać ich osobowość, marzenia, zainteresowania oraz problemy dnia codziennego, będące konsekwencją niepełnosprawności, ale przede wszystkim postaw społecznych konstruowanych w wyniku braku akceptacji dla tego, co „inne”.

Uznanie dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną stało się podmiotem moich zainteresowań, a bohaterami niniejszego opracowania są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, które w swoich biografiach doświadczają uznania swojej dorosłości, ale także deficytu uznania, wskutek którego cierpią, czują się osamotnione, a izolując się, pozostają w kręgu grupy defaworyzowanej społecznie. Przez podjęte badania starałam się odczytać, zrozumieć i zinterpretować swoisty „tekst społeczny” konstruowany przez dorosłe osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, realizowany w toku różnych interakcji. Aby zrozumieć istotę tych zachowań, usiłowałam poznać „prawdziwe” znaczenia nadawane przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną własnemu doświadczeniu.

Dostępność: BP Szczecin


Słotwińska H.: Wychowanie chrześcijańskie szansą rozwoju człowieka. Studium z pedagogiki religii.

Kraków: „Impuls”, 2019

Niniejsza publikacja jest unikatowym dziełem wnoszącym cenny wkład do polskiej myśli naukowej w zakresie pedagogiki, w tym pedagogiki religii. Autorka w sposób wielostronny ukazuje wychowanie chrześcijańskie, łącząc wiedzę teologiczną, filozoficzną, pedagogiczną. Posługuje się przy tym również wiedzą psychologiczną, socjologiczną, historyczną.
Wielostronne ukazanie wychowania chrześcijańskiego w perspektywie integralnego rozwoju ma również niezwykle cenny walor praktyczny. Po raz pierwszy w polskiej myśli pedagogicznej została stworzona teoretyczna podstawa realizacji nadrzędnego celu reformującej się szkoły w Polsce, którym jest integralny rozwój ucznia. Jest to wyjątkowa zaleta recenzowanej książki. Ze względu na te dwa aspekty: naukowy i praktyczny wartość tej pracy jest ponadczasowa.

Dostępność: BP Szczecin


Szołtysek Adolf E.: Filozofia nauczania. Kształtowanie umysłu.

Kraków: Impuls, 2019

Monografia Filozofia nauczania wspiera się na dwóch autorskich paradygmatach: pierwszy ujmuje teorię biokultury człowieka, drugi ujmuje nauczanie jako kształtowanie umysłu. Paradygmat biokultury człowieka jest oparty na dwóch tezach: (1) jeżeli człowiek posiada główne cechy naczelnych, to nie wynika z tego, że człowiek jest identyczny z naczelnymi; człowiek przekracza swoją zwierzęcość dzięki socjokulturowemu kształtowaniu osobowości oraz umysłu lingwistycznego, empirycznego, racjonalnego i egzystencjalnego, (2) jeżeli wszelkie procesy socjokulturowego kształtowania są możliwe jedynie w obrębie neurobiologicznie rozwijających się predyspozycji (pierwotnie mających status genetycznych struktur wrodzonych), to nie ma ludzkiej struktury uzależnionej jedynie od kształtowania kulturowego.

Paradygmat edukacji jest oparty na dwóch tezach: (1) jeżeli nie ma ludzkiej struktury w obrębie umysłu i osobowości, która byłaby całkowicie przekazywana w procesie edukacji, to efektywna edukacja jest możliwa na gruncie rozeznanych i rozwijających się predyspozycji umysłowych i osobowościowych, wyprowadzonych z rozwijających się schematów wrodzonych, (2) każdy strukturalny błąd popełniony na początku szkolnej edukacji jest dziedziczony i zwielokrotniony w dalszym procesie; z trudem da się go umniejszyć, lecz nie usunąć.

Dostępność: BP Szczecin


Sunderland M.: Niska samoocena u dzieci. Praktyczny poradnik dla specjalistów i rodziców.

Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019

Co konkretnie znajdziemy na 144 stronach książki? Po pierwsze: dowiemy się, jak widzą życie dzieci, które uważają, że są bezwartościowe. Po drugie: będziemy mieć szansę zrozumieć dziecięce poczucie bezwartościowości. Po trzecie: sprawdzimy, co mówić dziecku, które uważa, że jest bezwartościowe i jak z nim postępować. I wreszcie – znajdziemy konkretne ćwiczenia, które pomogą dziecku rozmawiać o negatywnych uczuciach do samego siebie i je przepracować.

Dostępność: BP Szczecin

 


Gmitrowicz A., Makara-Studzińska M., Młodożeniec A.: Ryzyko samobójstwa u młodzieży.

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019

Wyjątkowa publikacja – odpowiedź na wiele ważnych pytań oraz na znaczący wzrost prób samobójczych młodzieży w ostatnich latach w Polsce i na świecie.
Autorki omawiają zachowania samobójcze młodzieży – myśli, próby samobójcze, samobójstwa dokonane w populacji rozwojowej z uwzględnieniem epidemiologii, uwarunkowań psychologicznych, psychiatrycznych, społecznych, środowiskowych – w tym opisy przypadków.
Przedstawiają również związek zachowań samobójczych z niesamobójczymi samouszkodzeniami ciała, ocenę ryzyka samobójczego z wykorzystaniem określonych narzędzi diagnostycznych oraz zalecane strategie terapeutyczne i programy prewencji, z uwzględnieniem polskiego kontekstu (Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego). Książka dostarcza wiedzę potrzebną do skutecznych interwencji w kryzysie samobójczym.

Dostępność: BP Szczecin


Śnieżyński M.: Wiedza rodziców o wychowaniu dzieci.

Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019

„W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opracowań dotyczących naszkicowanych w niniejszej książce zagadnień, jednak należy z wielką satysfakcją i zadowoleniem przyjąć przygotowaną przez Mariana Śnieżyńskiego publikację. Można odnieść wrażenie, że książka została opracowana z perspektywy człowieka spełnionego zawodowo, a jednocześnie wciąż zatroskanego o dobro polskich środowisk wychowawczych i chcącego się dzielić swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze. O szczególnych walorach książki decydują nie tylko rozważania teoretyczne, ale opracowanie i analiza materiału zgromadzonego w trakcie przeprowadzonych przez Autora badań empirycznych.

Publikacja mówi wiele o współczesnej młodej polskiej rodzinie. Jej autor nie tylko przestrzega przed niebezpieczeństwami, jakie jej grożą; dzięki formułowanym w książce wnioskom otrzymujemy bowiem przydatne narzędzie do budowania umiejętności wychowawczych współczesnych rodziców. Dla środowisk akademickich, politycznych, ale także kościelnych może się ona stać inspiracją do podjęcia pogłębionej refleksji nad działaniami, jakie należy wdrożyć, aby Polska była silna siłą polskich rodzin”.

Z recenzji ks. dra hab. Jacka Siewiory, prof. MWSE w Tarnowie

Dostępność: BP Szczecin

 


Życie wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej. Red. Naukowa: Agata Cudowska.

Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018

Współczesność stwarza niespotykane dotychczas możliwości rozwoju, urzeczywistniania twórczego potencjału jednostki, a jednocześnie niesie ze sobą szereg zagrożeń życia – od ekologicznych po cywilizacyjne. Niezbędny jest zatem pedagogiczny namysł nad wychowaniem do życia wartościowego, z całym bogactwem znaczeń, które wywołuje ta kategoria aksjologiczna. Analiza złożonej i trudnej sytuacji współczesnego człowieka została w niniejszej monografii zogniskowana na kwestiach, które kształtują przestrzeń wartości odkrywanych, akceptowanych i tworzonych przez człowieka poszukującego swojego miejsca w świecie. Przedmiotem rozważań czynimy etyczny wymiar człowieczeństwa, powiązany z odpowiedzialnością wobec Innego, wolnością i sprawiedliwością, jako wartościami kreującymi dialogiczne relacje ze światem, a także wychowanie moralne będące egzemplifikacją rozstrzygnięć w zakresie aksjologicznego i etycznego uniwersum conditio humana człowieka XXI wieku.

Dostępność: BP Szczecin

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw.

Opracowanie: Barbara Keller