ZCDN

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Plany określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Nowością jest to, że dyrektor szkoły układa tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:
– klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej);
– branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej);
– szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

W pozostałych szkołach, tj.: czteroletnim liceum ogólnokształcącym i  pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Całość rozporządzenia na:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294412/katalog/12408245#12408245.

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.