ZCDN

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Kompleksowe wspomaganie szkół to nowa forma doskonalenia nauczycieli realizowana w miejscu, gdzie jest najbardziej potrzebna, czyli w instytucji oświatowej. Ma na celu wspieranie pracowników w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych.

Roczny cykl wspomagania obejmuje:

  • wnikliwą, profesjonalną diagnozę obszaru rozwojowego szkoły, czyli identyfikację Państwa potrzeb;
  • wspólne tworzenie ciekawego programu efektywnych działań wspierających (konsultacje, warsztaty, treningi umiejętności, opracowywanie wzorców dokumentów etc.);
  • realizację programu (oraz możliwość jego dostosowywania do zmieniających się potrzeb placówki);
  • wsparcie przy wdrażaniu nabytych umiejętności i wypracowanych rozwiązań do codziennej pracy;
  • ewaluację wspólnie zrealizowanych działań.

Proces kompleksowego wspomagania jest demokratyczny i bezstronny, a jego koordynator ani nie ocenia, ani nie narzuca rozwiązań; jego rola polega na wspieraniu pracowników instytucji w dążeniu do wyznaczonego przez nich celu.

Szkoły zaangażowane we współpracę z ZCDN-em w ramach kompleksowego wspomagania zostaną wyróżnione tytułem Szkoły doskonalącej się, potwierdzonym certyfikatem, którego nadanie dowodzi, że szkoła realizuje działania mające na celu podnoszenie jakości pracy poprzez stałe rozszerzanie kompetencji i rozwijanie umiejętności pracowników zatrudnionych w placówce oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktycznej.

Dyrektorów placówek oświatowych zainteresowanych współpracą w ramach kompleksowego wspomagania prosimy o kontakt z naszym pracownikiem (tel. 91 435 06 30, e-mail: wspomaganie@zcdn.edu.pl).

Szczegółowe informacje na temat procesu wspomagania

Diagnoza
Diagnoza ma na celu identyfikację obszaru pracy placówki wymagającego wsparcia, który będzie stanowił oś naszej współpracy. Samo poszukiwanie i rozpoznawanie tego zagadnienia może przebiegać w kilku formach: analizy szkolnych dokumentów, spotkania z kadrą zarządzającą oraz warsztatu diagnostycznego z radą pedagogiczną.

Planowanie i realizacja działań wspierających
Kolejnym etapem naszej współpracy jest stworzenie planu działań wspierających. Realizację planu najlepiej zamknąć w ramach roku szkolnego, choć pozostajemy otwarci na tworzenie planów przewidzianych na inne zakresy czasowe. W ramach działań wspierających mogą Państwo zaplanować i zrealizować szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty i treningi umiejętności. Możemy również zaproponować Państwu wspólne wypracowywanie rozwiązań, opracowywanie dokumentów, wsparcie w pracy z rodzicami, a nawet współorganizację przedsięwzięć edukacyjnych i wdrażanie nowych procesów w szkole.

Jesteśmy dużą instytucją szkoleniową, posiadamy wielu współpracowników, dlatego możemy zapewnić realizację niemal wszystkich pomysłów, które uznają Państwo za ważne w doskonaleniu pracy szkoły.

Wdrażanie
Najważniejszym etapem współpracy jest wspieranie Państwa we wdrażaniu nowo wypracowanych rozwiązań i przydatnych umiejętności. Współpraca nie ogranicza się do organizacji szkoleń i innych form wsparcia. Jesteśmy z Państwem cały czas, pracujemy zarówno wtedy, kiedy wiedza płynnie przeradza się w praktykę, jak wówczas, kiedy napotykamy trudności, które wspólnie pokonujemy. Położenie nacisku na etap wdrażania jest cechą wyróżniającą kompleksowe wspomaganie od tradycyjnych form doskonalenia dla nauczycieli.

Ewaluacja
Ewaluacja stanowiąca ostatni etap procesu, ma w pewnych aspektach charakter ciągły, co pozwala nam doskonalić działania jeszcze w trakcie ich realizacji. Ocena i wnioski wyciągnięte na końcowym etapie mogą również być pierwszym krokiem do kontynuacji współpracy w kolejnych latach.

Koszty
Koszty współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach kompleksowego wspomagania są indywidualnie kalkulowane. Przed rozpoczęciem współpracy podpisujemy z Państwem porozumienie, które nie wiąże się z powstaniem jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Pierwsze etapy (diagnoza i stworzenie planu działań) są zawsze bezpłatne. Na podstawie planu działań przygotowujemy kosztorys, który otrzymują Państwo do weryfikacji. Ewentualne koszty mogą wynikać z konieczności zatrudnienia zewnętrznych ekspertów, którzy przeprowadzą w Państwa placówce zaplanowane formy doskonalenia. Przedstawiony do akceptacji plan działań (i wynikający z niego kosztorys) możemy zawsze zmieniać i modulować tak, by odpowiadał on Państwa potrzebom i możliwościom.

Kompleksowe wspomaganie szkół jest naszym działaniem statutowym, do realizacji którego jesteśmy zobowiązani i świetnie przygotowani jako publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli. To powoduje, że nasza oferta jest zawsze korzystniejsza, zarówno cenowo, jak i merytorycznie, od propozycji komercyjnych podmiotów doskonalących.

Korzyści
W realizacji wszystkich etapów towarzyszy Państwu koordynator, pracownik ZCDN-u przygotowany do pełnienia tej roli, posiadający duże doświadczenie we współpracy z gronami pedagogicznymi szkół oraz w prowadzeniu form doskonalenia w obszarze edukacji. Mają zatem Państwo do swojej dyspozycji niezawodne, stałe i rzetelne wsparcie całej naszej instytucji, w osobie reprezentującego ją pracownika.

Kompleksowe wspomaganie to demokratyczny proces uwzględniający zarówno potrzeby dyrektora, nauczycieli, jak i rodziców, a także uczniów. To efektywne działania skupione na rozwiązywaniu problemów, które rzeczywiście Państwa dotyczą, w formach i sposobach przez Państwa preferowanych. Dzięki temu zachodzące zmiany są odczuwane jako potrzebne i akceptowane przez grono pedagogiczne, które jest ich inicjatorem, twórcą i wykonawcą.