ZCDN

E-kompetencje nauczyciela

Obraz: Projekt grantowy, E-kompetencje nauczyciela, skuteczne kształcenie na odległość

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” została zakończona.

Zaświadczenia można odbierać osobiście w siedzibie ZCDN-u od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia prośmy uprzejmie o kontakt z organizacją szkoleń (tel. 91 435 06 30, e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl).

 

Informacje podstawowe

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację poprzez rozwinięcie kompetencji w zakresie edukacji zdalnej kadry szkoleniowej ZCDN-u. Projekt zakłada przeszkolenie 23 nauczycieli konsultantów pracujących w ZCDN-ie, a następnie objęcie działaniami szkoleniowymi i konsultacyjno-doradczymi 130 nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego. Projekt zakłada również realizację działań uzupełniających w postaci przygotowania pakietu materiałów dla nauczycieli oraz czterech wykładów multimedialnych.

Przedsięwzięcie grantowe „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” realizowane jest w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (projekt nr POWR.02.10.00-00-0008/20 z dnia 19-04-2021 r.)

Realizatorem przedsięwzięcia jest Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.

Źródła finansowania: ze środków europejskich 84,28%; ze środków budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 15,72 %.

Kwota dofinansowania z UE: 125 470 zł.

Informacje dla uczestników

Przedsięwzięcie grantowe „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” ma na celu wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

W ramach przedsięwzięcia grantowego uczestnikom oferowane są następujące formy wsparcia:

1. Szkolenia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, obejmujące co najmniej 5 spośród 12 modułów przewidzianych w ramach Projektu:

 • Moduł 1. Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej,
 • Moduł 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania,
 • Moduł 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obowiązkowy),
 • Moduł 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej,
 • Moduł 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej,
 • Moduł 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obowiązkowy),
 • Moduł 7. Zoom,
 • Moduł 8. Microsoft Teams,
 • Moduł 9. Google Meet,
 • Moduł 10. Multimedialne zasoby edukacyjne,
 • Moduł 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej,
 • Moduł 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach przedsięwzięcia grantowego będą realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

Uczestnik zobowiązany jest do zapewniania sobie urządzenia komputerowego, z obsługą audio i wideo, spełniającego minimalne wymagania sprzętowe Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/a/minimalne-wymagania-sprzetowe/DiM6QVWNS).

2. Konsultacje na platformie e-learningowej.

3. Dostęp do wykładów multimedialnych obejmujących następujące obszary tematyczne:

 • organizacja pracy zdalnej,
 • ocenianie w warunkach kształcenia na odległość,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów,
 • współpraca z rodzicami w warunkach pracy zdalnej.

4. Dostęp do pakietu materiałów dydaktycznych zawierających:

 • scenariusze zajęć zdalnych,
 • karty pracy to samodzielnego wykorzystania,
 • propozycje zasobów edukacyjnych do wykorzystania w pracy zdalnej.

Szczegółowe informacje nt. uczestnictwa w projekcie znajda Państwo w Regulaminie.

Każdy uczestnik ma prawo do:

 1. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w przedsięwzięciu grantowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu grantowym,
 3. kontaktu z realizatorem przedsięwzięcia, w tym zgłaszania uwag dotyczących przebiegu i monitoringu przedsięwzięcia,
 4. otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie obowiązkowej ścieżki edukacyjnej uczestnika przedsięwzięcia grantowego.

Obowiązkowa ścieżka edukacyjna uczestnika przedsięwzięcia grantowego obejmuje:

 1. Zgłoszenie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń,
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia grantowego,
 3. Wypełnienia ankiety ewaluacyjnej przed i po zakończeniu udziału w przedsięwzięciu grantowym,
 4. Udział w co najmniej 5 spośród 12 dostępnych modułów szkoleniowych, w tym 2 modułach obowiązkowych.