ZCDN

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

W roku szkolnym 2023/2024 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia uruchomiło kurs kwalifikacyjny, dający uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową.

Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zgodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (numer zgody WWEAS.5471.5.2023.MZ)

Numer formy: IV/1
Czas trwania kursu: 22 września 2023 – 31 maja 2024
Zajęcia odbywały się w formule online na platformie e-learningowej.
Koordynatorka kursu: Anna Godzińska, agodzinska@zcdn.edu.pl, tel. 91 436 06 32

Rekrutacja

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce oświatowej (Dz. U. poz. 2470 z późn. zm.).

Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie dokonuje się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń ZCDN-u oraz dostarczając do Organizacji Szkoleń ZCDN-u:

  1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
  2. oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Kursu, w tym z informacją nt. przetwarzania przez Organizatora danych osobowych uczestników.

O zakwalifikowaniu na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń, spełnienie wymogów formalnych oraz termin dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Organizatora.

Organizacji Szkoleń

tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

Opłaty i terminy płatności

Wysokość opłaty:

  • 100,00 zł – opłata wpisowa
  • 2000,00 zł – koszt uczestnictwa w kursie

Termin płatności:

  • I rata (500 zł): do 15 listopada 2023
  • II rata (1000 zł): do 15 stycznia 2024
  • III rata (500 zł): do 15 marca 2024

Kontakt z księgowością:

Irena Stortz, tel. 91 435 06 28, e-mail: istortz@zcdn.edu.pl