ZCDN

Organizacja publicznych szkół i przedszkoli

W dokumencie zawarto między innymi:

–          regulacje związane z elementami tworzącymi nazwę szkoły i przedszkola oraz sposobem stosowania nazwy szkoły i przedszkola,

–         rozwiązania dotyczące warunków i sposobu używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na świadectwie i legitymacji szkolnej,

–         zgodę na fakultatywne zawieranie w nazwie szkoły określeń wskazujących na funkcjonowanie w szkole oddziałów przedszkolnych, specjalnych, integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz dwujęzycznych,

–         regulacje umożliwiające ujęcie w nazwie szkoły: języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkołach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym,

–         tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu,

–         informację, że utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiającego do pracy, nie stanowi przekształcenia (art. 89 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe),

–         przepisy odnoszące się do możliwości tworzenia w szkole i przedszkolu zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie,

–         zapis o  możliwości zlokalizowania, w uzasadnionych przypadkach, poszczególnych oddziałów przedszkolnych (nie więcej jednak niż 6) w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości,

–         przepisy dotyczące liczebności dzieci i  uczniów w oddziale,

–         regulacje dotyczące form organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

–         normy dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej w internatach,

–         zadania internatu oraz standardy dotyczące pobytu uczniów w internacie i sprawowania opieki nad nimi,

–         zapis mówiący, że za zgodą organu prowadzącego szkołę w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego, który ma zapewnić opiekę uczniom w porze nocnej,

–         rozwiązania dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w klasach łączonych szkoły podstawowej; znalazły się też regulacje dotyczące czasu trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych,

–         liczbę uczniów, jaka może pozostawać pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej (nie więcej niż 25 dzieci),

–         zasady tworzenia i funkcjonowania w szkołach podstawowych oddziałów przysposabiających do pracy,

–         terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola z uwzględnieniem przepisów art. 110 ustawy – Prawo oświatowe; ponadto, rozszerzono wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola,

–         przepisy o  organizowaniu kształcenia w szkole dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej, z uwzględnieniem częstotliwości i form organizacji zajęć edukacyjnych dla dorosłych.

Całość na:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294461

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.