ZCDN

Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

Pierwszy z dokumentów to nowelizacja rozporządzenia MEN-u z 20 marca 2015 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Nowelizacja określa wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego. Znowelizowane regulacje umożliwiają refundację kosztu zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego na innym poziomie zaawansowania niż zakupione z dotacji celowej w poprzednich latach dla uczniów:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– niesłyszących, słabosłyszących,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– niewidomych i słabowidzących,
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Konieczność określenia tych wskaźników wynika ze zmian dotyczących wprowadzenia od roku szkolnego 2017/2018 reformy edukacji.

Drugi dokument to rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Rozporządzenie obejmuje dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe klasy I–III oraz VII i VIII szkół podstawowych oraz odpowiednie klasy szkół artystycznych realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Więcej na:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294655/12410396/dokument279954.pdf  

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.