ZCDN

Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

Pierwszy z dokumentów to nowelizacja rozporządzenia MEN-u z 20 marca 2015 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Nowelizacja określa wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego. Znowelizowane regulacje umożliwiają refundację kosztu zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego na innym poziomie zaawansowania niż zakupione z dotacji celowej w poprzednich latach dla uczniów:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– niesłyszących, słabosłyszących,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– niewidomych i słabowidzących,
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Konieczność określenia tych wskaźników wynika ze zmian dotyczących wprowadzenia od roku szkolnego 2017/2018 reformy edukacji.

Drugi dokument to rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Rozporządzenie obejmuje dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe klasy I–III oraz VII i VIII szkół podstawowych oraz odpowiednie klasy szkół artystycznych realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Więcej na:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294655/12410396/dokument279954.pdf  

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.