ZCDN

Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum

Dokument zawiera:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Rozporządzenie wskazuje jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I szkoły średniej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wyżej wymienionych szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty.

Treść dokumentu na:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294451/12408314/dokument279893.pdf.

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.