ZCDN

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w reformie oświaty

Ośrodki doskonalenia nauczycieli będą szkoliły i przygotowywały nauczycieli i dyrektorów szkół do wprowadzania zmian programowych oraz sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018.

Podczas konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawione zostały również najważniejsze kierunki zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego:

  • spiralny układ treści nauczania;
  • wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły;
  • zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (począwszy od klasy piątej szkoły podstawowej);
  • wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez system nieprzerwanej nauki pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat, możliwość kształcenia dwujęzycznego (od klasy siódmej szkoły podstawowej);
  • szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  • wprowadzenie nauki programowania (począwszy od edukacji wczesnoszkolnej);
  • poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym ratownictwa medycznego;
  • ustalenie zakresu treści nauczania i liczby godzin zajęć poszczególnych przedmiotów, umożliwiających rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywanie problemów i realizację projektów edukacyjnych.
Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.