ZCDN

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w reformie oświaty

Ośrodki doskonalenia nauczycieli będą szkoliły i przygotowywały nauczycieli i dyrektorów szkół do wprowadzania zmian programowych oraz sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018.

Podczas konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawione zostały również najważniejsze kierunki zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego:

  • spiralny układ treści nauczania;
  • wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły;
  • zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (począwszy od klasy piątej szkoły podstawowej);
  • wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez system nieprzerwanej nauki pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat, możliwość kształcenia dwujęzycznego (od klasy siódmej szkoły podstawowej);
  • szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  • wprowadzenie nauki programowania (począwszy od edukacji wczesnoszkolnej);
  • poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym ratownictwa medycznego;
  • ustalenie zakresu treści nauczania i liczby godzin zajęć poszczególnych przedmiotów, umożliwiających rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywanie problemów i realizację projektów edukacyjnych.
Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.