ZCDN

Rozporządzenie o dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników

Rozporządzenie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach (ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe). Dokument nie zawiera zasadniczych zmian w stosunku do przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Rozporządzenie określa:

  1. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników.
  2. Rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego.
  3. Szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.
  4. Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców.
  5. Wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego.
  6. Tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

Publikacja dokumentu na: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopuszczania-do-uzytku-szkolnego-podrecznikow-rozporzadzenie-podpisane.html

Podobne wpisy:
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.

List ministra edukacji i nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawił w nim rozwiązania systemowe dotyczące opieki i edukacji uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. do wykorzystania w roku szkolnym 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.