ZCDN

Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej

Podpisane zostało rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2017 roku dla szkół podstawowych będzie przyznawana na:

 • podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji – polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I,
 • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV,
 • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.

Dla pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji, a także dotychczasowe kwoty. W związku z powyższym w 2017 roku wyposażenie szkół zostanie zrealizowane także w zakresie:

 • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
 • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum,
 • materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.

Rozporządzenie określa:

 1. sposób przekazywania – przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
 2. wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
 3. sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
 4. tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
 5. sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z reformy oświatowej wprowadzono możliwość wyboru w klasach I szkół podstawowych  podręczników oraz zawnioskowania o dotację celową na te podręczniki z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego lub na materiały edukacyjne, tak jak dotychczasowo w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej.

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.