ZCDN

Rozporządzenie ws. postępowania rekrutacyjnego

Rozporządzenie określa:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy – Prawo oświatowe, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

W dokumencie znajdują się również jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

  1. szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
  2. oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
  3. szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe;
  4. szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej;
  5. szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

Wejście w życie rozporządzenia wynika z potrzeby wskazania sposobu przeliczania na punkty kryteriów, które zostały określone w ustawie – Prawo oświatowe, branych pod uwagę w przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, szkół i placówek.

Treść rozporządzenia na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294452/12408347/dokument279939.pdf

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.