ZCDN

Rządowy program „Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna” to program przyjęty przez Radę Ministrów, mający na celu dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W tym roku na realizację programu rząd przeznaczył 13 mln zł. „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2017/18. Uprawnieni do złożenia wniosku są:  rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń. Dokument także może złożyć za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia – nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

Całość rozporządzenia:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1457/1 

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.