ZCDN

Rządowy program „Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna” to program przyjęty przez Radę Ministrów, mający na celu dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W tym roku na realizację programu rząd przeznaczył 13 mln zł. „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2017/18. Uprawnieni do złożenia wniosku są:  rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń. Dokument także może złożyć za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia – nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

Całość rozporządzenia:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1457/1 

Podobne wpisy:
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.

List ministra edukacji i nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawił w nim rozwiązania systemowe dotyczące opieki i edukacji uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. do wykorzystania w roku szkolnym 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.