ZCDN

Wydawanie orzeczeń i opinii

W projekcie znalazły się rozwiązania wynikające z potrzeby usprawnienia procesu wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, podnoszące jakość i merytorykę wydawanych dokumentów.W dokumencie określono m.in.: słowniczek pojęć w celu większej czytelności przepisów; kryteria, jakimi ma kierować się kurator oświaty, wskazując poradnie uprawnione do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; wzór opinii. Projekt zawiera zmiany dotyczące:

– właściwości zespołów orzekających,

– organizacji pracy zespołu orzekającego,

– wnioskowania o wydanie opinii i/lub orzeczenia,

– treści wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii oraz dołączanej dokumentacji,

– pracy zespołu orzekającego,

– wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz dzieci i młodzieży, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,

– opracowania orzeczenia lub opinii,

– terminu wydawania opinii i orzeczeń,

– treści orzeczeń i opinii,

– okresu, na jaki wydaje się orzeczenie,

– nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, opinii,

– terminu przekazania orzeczenia/opinii,

– odwołania od orzeczenia,

– rezygnacji z przepisów dotyczących kierowania do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Treść projektu jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.