ZCDN

Wydawanie orzeczeń i opinii

W projekcie znalazły się rozwiązania wynikające z potrzeby usprawnienia procesu wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, podnoszące jakość i merytorykę wydawanych dokumentów.W dokumencie określono m.in.: słowniczek pojęć w celu większej czytelności przepisów; kryteria, jakimi ma kierować się kurator oświaty, wskazując poradnie uprawnione do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; wzór opinii. Projekt zawiera zmiany dotyczące:

– właściwości zespołów orzekających,

– organizacji pracy zespołu orzekającego,

– wnioskowania o wydanie opinii i/lub orzeczenia,

– treści wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii oraz dołączanej dokumentacji,

– pracy zespołu orzekającego,

– wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz dzieci i młodzieży, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,

– opracowania orzeczenia lub opinii,

– terminu wydawania opinii i orzeczeń,

– treści orzeczeń i opinii,

– okresu, na jaki wydaje się orzeczenie,

– nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, opinii,

– terminu przekazania orzeczenia/opinii,

– odwołania od orzeczenia,

– rezygnacji z przepisów dotyczących kierowania do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Treść projektu jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.