ZCDN

Dołącz do grona nauczycieli konsultantów

Uprzejmie informujemy o naborze nauczycieli konsultantów Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dziedzinach: geografia (0,25 etatu), świetlica (0,25 etatu), matematyka (szkoły ponadpodstawowe – 0,25 etatu) oraz kształcenie specjalne (0,25 etatu).

Od kandydatów oczekujemy wykształcenia wyższego kierunkowego oraz posiadania minimum stopnia nauczyciela mianowanego. Curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny należy dostarczyć do 24 czerwca 2021 roku, do godziny 14.00, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin lub elektronicznej (w formie skanu) na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl. Komplet dokumentów można też złożyć osobiście w siedzibie ZCDN-u.

W przypadku składania dokumentów drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail decyduje data i godzina wpływu dokumentów odpowiednio na wskazany adres pocztowy lub e-mail.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail, oryginały dokumentów należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Podobne wpisy:
Zmiana organizacji pracy ZCDN-u 30 marca

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 30 marca Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna będą otwarte dla interesantów w ograniczonych godzinach (od 11.30 do 14.00 placówka będzie nieczynna), natomiast Oddziały Zamiejscowe w Gryficach i Świnoujściu w tym dniu będą zamknięte.

Co jest ważniejsze na maturze: wiedza czy umiejętności?

Dyskusja na temat najnowszej formuły egzaminu maturalnego trwa nieprzerwanie od wielu miesięcy. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy reformowania matury wymieniają się argumentami, wśród których dominują te dotyczące problematyki obiektywnego oceniania czy przewagi zadań testowych w sprawdzaniu wiedzy. Dlatego najnowszy numer „Refleksji”, zatytułowany UMIEJĘTNOŚCI A NOWA MATURA, został poświęcony zmianom de facto zachodzącym w egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, ale także ma na celu poddanie pod rozwagę kwestię dostosowania obowiązującego modelu edukacji do przemian cywilizacyjnych i społecznych.

Teatr w szkole?

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach stacjonarnych „Po co komu teatr? – pedagogika teatru w szkole”, które odbędą się 3 kwietnia, w godzinach 13.00–14.30, w IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.