ZCDN

Dołącz do grona nauczycieli konsultantów

Uprzejmie informujemy o naborze nauczycieli konsultantów Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dziedzinach: geografia (0,25 etatu), świetlica (0,25 etatu), matematyka (szkoły ponadpodstawowe – 0,25 etatu) oraz kształcenie specjalne (0,25 etatu).

Od kandydatów oczekujemy wykształcenia wyższego kierunkowego oraz posiadania minimum stopnia nauczyciela mianowanego. Curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny należy dostarczyć do 24 czerwca 2021 roku, do godziny 14.00, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin lub elektronicznej (w formie skanu) na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl. Komplet dokumentów można też złożyć osobiście w siedzibie ZCDN-u.

W przypadku składania dokumentów drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail decyduje data i godzina wpływu dokumentów odpowiednio na wskazany adres pocztowy lub e-mail.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail, oryginały dokumentów należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Podobne wpisy:
Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w ZCDN-ie

Po raz kolejny w naszym województwie odbywają się Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Przestrzenie dziedzictwa”. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie również przygotowało dla Państwa kilka atrakcji.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym online z zakresu zarządzania oświatą. Ukończenie kursu daje uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs będzie realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji”

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu inaugurującym pracę Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji”, które odbędzie się 19 września, w godzinach 16.30–18.00, w trybie zdalnym.