ZCDN

Dołącz do grona nauczycieli konsultantów

Uprzejmie informujemy o naborze nauczycieli konsultantów Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dziedzinach: geografia (0,25 etatu), świetlica (0,25 etatu), matematyka (szkoły ponadpodstawowe – 0,25 etatu) oraz kształcenie specjalne (0,25 etatu).

Od kandydatów oczekujemy wykształcenia wyższego kierunkowego oraz posiadania minimum stopnia nauczyciela mianowanego. Curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny należy dostarczyć do 24 czerwca 2021 roku, do godziny 14.00, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin lub elektronicznej (w formie skanu) na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl. Komplet dokumentów można też złożyć osobiście w siedzibie ZCDN-u.

W przypadku składania dokumentów drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail decyduje data i godzina wpływu dokumentów odpowiednio na wskazany adres pocztowy lub e-mail.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail, oryginały dokumentów należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Podobne wpisy:
Akcja Żonkile – dziś wspominamy bohaterstwo i oddajemy hołd tym, którzy walczyli o godność ludzką

19 kwietnia 2024 roku mija 81 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Był to największy zryw żydowski w czasie II wojny światowej. Jego bohaterki i bohaterowie nie walczyli o wolność, ale przede wszystkim o godność. „Musimy być gotowi umrzeć jako ludzkie istoty” – pisali członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

W dniu Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, przypadającym na wtorek 23 kwietnia, ZCDN przygotował dla Państwa specjalne wydarzenia związane z tym świętem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do objęcia szkół wspomaganiem

Zachęcamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego do nadsyłania zgłoszeń do objęcia kompleksowym wspomaganiem w roku szkolnym 2024/2025.