ZCDN

Nowości w zbiorach – czerwiec 2021

Okładka: szkoła w domu
Bogart Julie: Szkoła w domu. Opowieść mamy pięciorga dzieci o jej wzlotach, upadkach i przygodach z edukacją domową
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020

Lockdown i czas zamknięcia szkół upłynęły pod znakiem nauki zdalnej, prac plastycznych wykonywanych w domu i zajmowania się tym, co dotychczas w znacznej mierze spoczywało na barkach nauczycieli? Co nas jeszcze czeka? Julie Bogart zainspiruje, doda otuchy i sprawi, że czas spędzony z dziećmi będzie dla wszystkich wartościowy! Oto książka, która stała się wyjątkowo ważna w czasach, gdy po prostu KAŻDY rodzic musi w jakimś stopniu zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi edukacji domowej.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka: SOS emocjonalne

Busz Anna: SOS emocjonalne. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Gdańsk: Harmonia, 2020

Socjoterapia coraz częściej pojawia się w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zachowania. Dzięki tej formie terapii zwiększa się możliwość udzielenia pomocy jednostkom nieprzystosowanym społecznie, wzrastającym w rodzinach dysfunkcyjnych czy dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze. Prezentowana publikacja stanowi pomoc dla pedagogów, psychologów, terapeutów, którzy w swojej codziennej pracy mierzą się z różnego rodzaju trudnościami przejawianymi przez dzieci. Książka łączy rozważania teoretyczne dotyczące oddziaływań socjoterapeutycznych z programem zajęć dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zaprezentowany program socjoterapeutyczny z pewnością przyczyni się do wzbogacenia warsztatu pracy osób prowadzących oddziaływania socjoterapeutyczne, wychowawcze czy terapeutyczne.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Okładka: Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży.

Chęć Magdalena: Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży. Uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej
Warszawa: Difin, 2020

Książka obejmuje tematykę szeroko rozumianej psychopatologii rozwojowej w okresie dorastania. W nowatorski sposób prezentuje obszerny wachlarz uwarunkowań i związków czynników psychospołecznych z zachowaniami ryzykownymi i problemowymi młodzieży, uwzględniając w tych relacjach pośredniczące działanie aktywności wolnoczasowej młodych ludzi, szczególne ich uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i dowolnych. W teoretycznej części monografii autorka omawia specyfikę i najważniejsze konteksty rozwoju nastolatków, mechanizmy podejmowania przez nich zachowań ryzykownych oraz emocjonalne problemy, z jakimi się borykają. Część empiryczna książki prezentuje badania własne autorki.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice

Okładka: Autyzm w czasie pandemii

Grandin Temple i in.: Autyzm w czasie pandemii
Gdańsk: Harmonia, 2020

Zmiany wywołane pandemią COVID-19 – konieczność izolacji i dostosowania się do nowych wymogów sanitarnych, odstępstwa od ustalonego planu dnia, a także zamknięcie szkół i placówek opiekuńczych oraz nauka zdalna – stanowią wyzwanie dla wszystkich. W szczególnej sytuacji znalazły się osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny. Książka Autyzm w czasie pandemii zawiera praktyczne porady
i wskazówki, które przydadzą się w tym trudnym okresie, a także w wielu innych sytuacjach życiowych.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Okładka: Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego

Kossowska Małgorzata i in.: Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego
Sopot: Smak Słowa, 2020

Czworo znakomitych psychologów, reprezentujących różne subdyscypliny, przygotowało wieloaspektowe opracowanie dotyczące stanu pandemii, analizowanego właśnie z perspektywy pozamedycznej. Praca ta jest przeglądem tego zagadnienia, dokonanym z uwzględnieniem zarówno klasycznych już koncepcji teoretycznych, jak i wyników najnowszych ujęć oraz badań empirycznych. Autorzy omawiają między innymi takie kwestie, jak podmiotowość człowieka znajdującego się w niejasnej i niepewnej sytuacji, rola lęku w podejmowaniu decyzji i szacowaniu ryzyka, zaufanie do innych ludzi oraz do instytucji, tożsamość grupowa i poczucie wspólnotowości, znaczenie kapitału społecznego czy zautomatyzowane lub w pełni świadome rytuały indywidualne i społeczne.

 Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka: Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci

Kruk-Lasocka Joanna: Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci
Kraków: Impuls, 2021

[…] trudności rozpoznania stanów ze spektrum autyzmu nadal są odczuwane przez pedagogów: wychowawców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli w wielu instytucjach opiekuńczo-edukacyjnych. Rozpoznanie autyzmu tam, gdzie go nie ma, powoduje często dramatyczną sytuację dziecka, które zostaje niejako „uwięzione w autyzmie”. Autorka myśli szczególnie o dzieciach niemówiących z rozpoznaniem autyzmu, wobec których nie podejmuje się odpowiedniej terapii, a dzieci z bezsilności zaczynają manifestować zachowania agresywne lub autoagresywne, co terapeutów umacnia w przekonaniu, że diagnoza jest prawidłowa. Trudności pojawiają się także w przypadku osób z rozpoznaniem wybitnych uzdolnień czy wysokich możliwości intelektualnych, u których diagnoza: zespół Aspergera (obecnie ASD) pojawia się czasem bez uzasadnienia. Im dalej od większych miast (w dużych ośrodkach opiekunki żłobków i wychowawcy otrzymują bardziej szczegółowe instrukcje i dane dotyczące problematyki autyzmu), tym większe zapotrzebowanie na pokazanie podejścia, które mogłoby być wykorzystane w praktyce i pomóc w identyfikowaniu pierwszych objawów czy znaków z zakresu autyzmu.                

(Ze wstępu)

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka: Cyberświat jako wyzwanie wychowawcze i edukacyjne

Matusiak Renata: Cyberświat jako wyzwanie wychowawcze
i edukacyjne – zagrożenia i profilaktyka
Kraków: Impuls, 2020

W publikacji ukazano wybrane zagrożenia i profilaktykę zagrożeń dzieci i młodzieży w sieci. Cyberprzestrzeń to środowisko „płynne”, ulegające dynamicznym zmianom. Opisując tę rzeczywistość, można uchwycić obraz jedynie z danej chwili. Przemiany, które mogą się w niej dokonać, są nie do przewidzenia. Nie ulega zaś wątpliwości, że jest to świat życia dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, a także miejsce socjalizacji i dorastania. Każde kliknięcie może zmienić życie użytkownika, tak samo jak nierozważne postępowanie, traktowane jako zabawa. Wirtualna przestrzeń wywiera duży wpływ na nasze życie, mocno stapiając się z codzienną rzeczywistością pozawirtualną. Cyberświat to poważne wyzwanie wychowawcze i edukacyjne dla rodziców, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i pozostałych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Książka ta pozwoli pedagogom, wychowawcom, rodzicom zrozumieć podstawy cyberświata w którym funkcjonuje dziecko.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Okładka: Szkoła jako przestrzeń uznania

Nowak-Dziemianowicz Mirosława: Szkoła jako przestrzeń uznania
Warszawa: PWN, 2020

Uznanie będące warunkiem każdej tożsamości trzeba włączyć dzisiaj w normatywny system celów wychowania/edukacji. Jeśli tak, to spojrzenie na szkołę przez pryzmat teorii uznania może otworzyć przed nami nowe, nieodkryte jeszcze obszary jej funkcjonowania. I właśnie takie spojrzenie na współczesną edukację i polską szkołę jest przedmiotem prezentowanej książki. Próbuję w niej pokazać zarówno potencjał zmian i możliwości rozwiązywania współczesnych problemów, jaki niewątpliwie tkwi w procesach edukacji jak i banalizację i pozór wpisany w tę praktykę społeczną i opisujące ją kategorie pojęciowe. Koncentruję się na edukacji na różnych poziomach instytucjonalnej organizacji. Pytaniem, na które staram się odpowiedzieć jest zarówno problem zmiany w edukacji, szkole oraz wśród uczestników procesów edukacyjnych, jak i zagadnienie związane z tym, czy szkoła jest, czy być może przestrzenią uznania? Czy instytucja szkoły, czy jej edukacyjna koncepcja dają realna szanse na uznanie, czy pojawia się ona we wzajemnych relacjach wszystkich uczestników procesów edukacyjnych? Czy uznanie, jako warunek konstruktywnej, samodzielnej pracy nad własną tożsamością jest obecne w warunkach polskiej szkoły? Czy oparta o uznanie tożsamość może być budowana w instytucji, której podstawowe cele wpisują się dzisiaj w opozycję: rynek pracy czy emancypacja? Odpowiedzi na te pytania szukam w badaniach narracyjnych, które prowadziłam w oparciu o autorską, oryginalną metodologię skoncentrowaną na następujących etapach badawczych: krytyce-narracji-rozumieniu-zmianie.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka: Inny. Edukacja równościowa. Tworzenie przestrzeni i warunków dla innego

Obrycka Małgorzata, Piekarski Grzegorz, Sałapata Marta Anna (red.): Inny. Edukacja równościowa. Tworzenie przestrzeni i warunków dla innego
Kraków: Impuls, 2020

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący – zwłaszcza dziś – nader pilną potrzebę prowadzenia debat o potrzebie i konieczności pracy na rzecz pogłębiania refleksyjności człowieka w złożonym świecie współczesnym, w którym równość oznaczać powinna nieredukowalne respektowanie niepodważalnych praw każdego człowieka, nie zaś ich redefiniowanie i określanie w zależności od potrzeby politycznej, czego skutkiem jest obserwowane kwestionowanie ochrony praw osób lub grup i tak zwykle narażonych na dyskryminację. Dlatego uznając, że konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk i ochrony idei równościowych to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki i organizacji pozarządowych, których głosu nie powinno i nie może zabraknąć w toczących się debatach publicznych, zdecydowaliśmy się wspólnie podjąć wyzwanie stworzenia tej monografii jako forum wymiany poglądów i doświadczeń, diagnozowania potrzeb oraz poszukiwania możliwości konstruktywnych rozwiązań skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice

Okładka: Design thinking. Inspiracje dla dydaktyki

Okraj Zofia: Design thinking. Inspiracje dla dydaktyki
Warszawa: Difin, 2020

Design thinking jest podejściem inspirującym i przydatnym w wielu dziedzinach ludzkiego działania także w edukacji, gdzie możliwe jest jego wieloaspektowe zastosowanie zarówno w całości, jako procesu projektowania rozwiązań, lub częściowo, przez wykorzystanie różnych technik i narzędzi, za pomocą których można rozwijać w uczniach/studentach empatię, kreatywność, a także zdolność do innowacyjnego współdziałania w zespole. W książce czytelnik znajdzie inspiracje teoretyczne dotyczące design thinking, obejmujące opis istoty i celów jego podejścia, jego fazy, zasady, a także efekty w kontekście wiedzy o twórczości. Ważną część publikacji stanowią przydatne dla nauczycieli inspiracje metodyczne zawierające opisy technik i narzędzi związanych z design thinking wraz z przykładami ich zastosowania w procesie kształcenia oraz analiza uwarunkowań tego procesu. Treści teoretyczne dopełniają inspirujące egzemplifikacje twórczej pracy dydaktycznej z wykorzystaniem design thinking realizowane przez nauczycieli na wszystkich szczeblach kształcenia: w szkole podstawowej, średniej i wyższej.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice

Okładka: Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia. O znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych

Piorunek Magdalena: Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia. O znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019

Monografia koncentruje się wokół rozważań na temat szczególnej roli nauczycieli-wychowawców, wykraczającej poza stricte dydaktyczne wymagania, na ich relacjach z uczniami, mających na celu wspieranie i pomaganie im w zmaganiu się z sytuacjami stresującymi, trudnymi, w procesach podejmowania decyzji. Działania te wymagają uważności, identyfikacji potrzeb ucznia, w kontekście znajomości jego sytuacji edukacyjnej i życiowej, mobilizacji do podjęcia działań i zastosowania zróżnicowanych strategii pomocowych, przede wszystkim opartych na efektywnej komunikacji z dziećmi i młodzieżą. W tym zakresie niezbędne są też rozbudowane kompetencje społeczne, które nauczyciel-wychowawca może wykorzystać w procesach wspierania uczniów.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice

Okladka: Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji

Schulz Roman: Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji
Kraków: Impuls, 2020

Polecane studium to rozwinięcie wybranych idei autora dotyczących przedmiotu pedagogiki ogólnej. Rozważa się w nim potrzebę oraz możliwość zastosowania perspektywy holistycznej (w połączeniu ze strukturalną) w określaniu statusu oraz opisie własności zjawisk edukacyjnych. Realizacja tak zarysowanego planu przyjmuje w książce postać dwuwymiarowej charakterystyki dziedziny edukacji: jako części swych nadsystemów oraz jako odrębnej całości socjokulturowej. Za termin desygnujący całość zjawisk edukacyjnych w społeczeństwie przyjmuje się pojęcie edusfery, na zasadzie analogii z innymi, rodzajowo podobnymi kategoriami współczesnej myśli antropologicznej: „biosferą”, „antroposferą”, „technosferą”, „socjosferą”, „infosferą”, „paidosferą” itp.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice

Okładka: Psychowzroczność. Jak dzięki nowej wiedzy o umyśle i empatii wprowadzać pozytywne zmiany w życiu

Siegel Daniel J.: Psychowzroczność. Jak dzięki nowej wiedzy o umyśle i empatii wprowadzać pozytywne zmiany w życiu
Warszawa: Mamania, 2021

Psychowzroczność jest formą skoncentrowanej uwagi, która umożliwia dostrzeżenie wewnętrznego sposobu funkcjonowania naszego umysłu. Jest jak siódmy zmysł, który pozwala nam zajrzeć w głąb siebie. W jaki sposób psychowzroczność przydaje się w codziennym funkcjonowaniu?

Pomaga nie wpaść w pułapki procesów mentalnych, umożliwia nazwanie i poskromienie trudnych uczuć, ułatwia przekształcanie wewnętrznych doświadczeń.

Psychowzroczność jest formą wiedzy, którą może pogłębiać każdy. Wykorzystując m.in. historię konkretnych przypadków ze swojej praktyki klinicznej, autor demonstruje, jak stosować psychowzroczność do rozwiązywania wielu problemów psychologicznych i międzyludzkich –  począwszy od zaburzeń o charakterze lękowym, a skończywszy na utrwalonych schematach zachowań.

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka: Agresja – zjawisko, skutki, zapobieganie

Siemieniecki Bronisław, Wiśniewska-Nogaj Lidia, Kwiatkowska Wioletta: Agresja – zjawisko, skutki, zapobieganie
Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020

Książka ta jest odpowiedzią na potrzeby osób, które muszą zmierzyć się z agresją i przemocą w pracy zawodowej i poza nią. Skala zjawiska nie maleje, wręcz odwrotnie – przybiera na sile, przyjmując nowe, bardziej drastyczne formy. W strukturze tej pracy można wyraźnie wyodrębnić trzy części: agresja i przemoc w perspektywie pedagogiki kognitywistycznej, wybrane psychologiczne aspekty agresji, a także rozwój moralny i nierozerwalny związek systemów wartości indywidualnych oraz zbiorowych z zachowaniami agresywnymi. W takim właśnie podziale treści jest pewien zamysł pokazania złożoności podjętej problematyki. Rozważania nad istotą i uwarunkowaniami agresji są bowiem podstawą dla szukania sposobów jej hamowania i osłabiania. Doprowadza to do wyodrębnienia znaczenia procesu wychowawczego i programów lub środków zaradczych oraz ich roli m.in. w profilaktyce agresji.

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka: Otwarte zasoby edukacyjne
w perspektywie pedagogicznej

Tanaś Maciej, Galanciak Sylwia (red.): Otwarte zasoby edukacyjne
w perspektywie pedagogicznej
Kraków: Impuls, 2020

Niniejsza publikacja to jedna z pierwszych i nielicznych monografii pod redakcją, w których Autorzy wskazują na obecny stan, możliwości i perspektywy dynamicznego rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych. Nigdy dotąd dostęp do jakichkolwiek zasobów informacji, wiedzy i wyników badań, bez względu na obszar i dyscyplinę naukową, nie miał tak wielkiego znaczenia. Edukacja na rzecz zastosowania i wykorzystania nowych możliwości otwartych zasobów edukacyjnych zdaniem Autorów pozwala na systematyczną ich rozbudowę oraz wzbogacanie w skali globalnej przez internautów społeczności światowej, złożonej z uczonych, badaczy, studentów i uczniów. […] Praca stanowi zbiór ważnych i inspirujących tekstów, których autorami są wybitni znawcy tego nowego, dynamicznie rozwijającego się obszaru badawczego, edukacyjnego, medialnego, informacyjnego i twórczego. […]

(Z recenzji dra hab. Józefa Bednarka)

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Okładka: Jak dbać o siebie w kryzysie? Poradnik nie tylko na czas globalnej pandemii

Taraszkiewicz Małgorzata, Nalepa Zofia: Jak dbać o siebie w kryzysie? Poradnik nie tylko na czas globalnej pandemii
Poznań: Święty Wojciech, 2020

W poradniku omówione zostały różne rodzaje sytuacji kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie doświadczanego kryzysu epidemiologicznego, z omówieniem faz rozwoju kryzysu. Publikacja wskazuje na różne formy i możliwości troski o własne bezpieczeństwo emocjonalne i psychiczne oraz zasady działania w sytuacjach kryzysowych. Poradnik opisuje podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych – jak organizować codzienne życie, jak stabilizować sytuację, aby ponoszone koszty psychiczne były jak najmniejsze. Dodatkowo publikacja zawiera pakiet działań
i ćwiczeń, które wzmacniają siłę i odporność psychiczną, obniżają napięcie, stres, lęk i stanowią profilaktykę obciążenia traumatyzującego.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Świnoujście

Okładka: Jak wspierać dzieci w kryzysie? Poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii

Taraszkiewicz Małgorzata, Nalepa Zofia: Jak wspierać dzieci w kryzysie? Poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii
Poznań: Święty Wojciech, 2020

Skąd biorą się lęki i jak je pokonać? Jak zbudować codzienną siłę i odporność psychiczną? Jak stabilizować sytuację, aby ponoszone przez dziecko koszty psychiczne były jak najmniejsze? Jak organizować codzienne życie po pandemii? Poradnik jest skierowany do rodziców, którzy chcą pomóc dzieciom przetrwać trudny czas w dobrej kondycji, złagodzić ich lęki, wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i wiary w to, że będzie dobrze. Zawiera zestaw działań, zabaw oraz ćwiczeń, które budują siłę i odporność psychiczną dzieci, a przede wszystkim obniżają napięcie i stres.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Okładka: Jak uczyć się zdalnie

Woźniak Jacek i in.: Jak uczyć (się) zdalnie? Podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Warszawa: CeDeWu, 2020

Książka opracowana została w sposób przejrzysty, przystępny i uniwersalny. W dużej mierze ma formę przewodnika po funkcjonalnościach najpopularniejszych platform e-learningowych, zawiera zestaw dobrych praktyk oraz wskazówek. Jest pomocna w realizacji procesów kształcenia na odległość dla różnych grup odbiorców (będących w różnym wieku i odznaczających się różnym poziomem kompetencji cyfrowych). Stanowi przejrzystą odpowiedź na potrzeby polskich szkół w obliczu konieczności zachowania ciągłości kształcenia w warunkach pandemii COVID-19.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw.
Opracowanie: Agnieszka Jankowska

Podobne wpisy:
Urodziny Szczecina – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

5 lipca Szczecin tradycyjnie obchodzi swoje urodziny – tym razem świętując 79 rocznicę objęcia miasta przez polską administrację. Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z nowościami wydawniczymi w Bibliotece Pedagogicznej, związanymi z naszym pięknym miastem oraz całym Pomorzem Zachodnim. Poniżej prezentujemy wybrane propozycje z naszego katalogu.

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

Trwa XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tym szczególnym okresie sposób zapraszamy Państwa do poznania nowości wydawniczych w naszej bibliotece, związanych ze wspieraniem czytelnictwa wśród najmłodszych i nie tylko.

Majowy Tydzień Bibliotek – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

W dniach 8-15 maja 2024 roku odbędzie się XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tym razem pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”.