ZCDN

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) .

Podpisany 13 marca br. dokument dotyczy nauki w klasach I branżowych szkół pierwszego stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, zarówno dotychczas istniejących, jak również nowe zawody, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów, oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone przez ministrów dla nich właściwych. Kształcenie w tych zawodach będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r.

Dla pozostałych klas, aż do czasu zakończenia kształcenia, będzie miało zastosowanie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094).

Nowe zawody wprowadzone na mocy rozporządzenia:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiący kontynuację kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • magazynier-logistyk, stanowiący podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim:
  – pracownik pomocniczy krawca,
  – pracownik pomocniczy mechanika,
  – pracownik pomocniczy ślusarza,
  – pracownik pomocniczy stolarza,
  – asystent fryzjera.
 • operator maszyn i urządzeń hutniczych (powstał on dzięki pogrupowaniu i zintegrowaniu dotychczasowych zawodów: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz operator maszyn i urządzeń metalurgicznych).

W rozporządzeniu wprowadza się także zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów:

 • zawód technik drogownictwa (symbol cyfrowy 311206) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg (symbol cyfrowy 311216),
 • zawód technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy 311207) zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (symbol cyfrowy 311217),
 • zawód technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 311209) zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej (symbol cyfrowy 311218),
 • zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 712616) zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych (symbol cyfrowy 712618),
 • zawód technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy 311910) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających (symbol cyfrowy 311942),
 • zawód monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy 721402) zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających (symbol cyfrowy 721406),
 • zawód technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911) zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej (symbol cyfrowy 311943),
 • zawód technik technologii ceramicznej (symbol cyfrowy 311921) zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik (symbol cyfrowy 311944),
 • zawód fototechnik (symbol cyfrowy 343104) zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów (symbol cyfrowy 343105),
 • zawód monter-elektronik (symbol cyfrowy 742102) zostaje zastąpiony zawodem elektronik (symbol cyfrowy 742117),
 • zawód monter mechatronik (symbol cyfrowy 742114) zostaje zastąpiony zawodem mechatronik (symbol cyfrowy 742118),
 • zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy 834201) zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (symbol cyfrowy 834209).
Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.