Przedsięwzięcie grantowe „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” ma na celu wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przedsięwzięcia grantowego uczestnikom oferowane są następujące formy wsparcia:

Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach przedsięwzięcia grantowego będą realizowane
w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

1. Szkolenia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, obejmujące co najmniej 5 spośród 12 modułów przewidzianych w ramach Projektu:

 • Moduł 1. Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej,
 • Moduł 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania,
 • Moduł 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obowiązkowy),
 • Moduł 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej,
 • Moduł 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej,
 • Moduł 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obowiązkowy),
 • Moduł 7. Zoom,
 • Moduł 8. Microsoft Teams,
 • Moduł 9. Google Meet,
 • Moduł 10. Multimedialne zasoby edukacyjne,
 • Moduł 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej,
 • Moduł 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Uczestnik zobowiązany jest do zapewniania sobie urządzenia komputerowego, z obsługą audio i wideo, spełniającego minimalne wymagania sprzętowe Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/a/minimalne-wymagania-sprzetowe/DiM6QVWNS).

2. Konsultacje na platformie e-learningowej.

3. Dostęp do wykładów multimedialnych obejmujących następujące obszary tematyczne:

 • organizacja pracy zdalnej,
 • ocenianie w warunkach kształcenia na odległość,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów,
 • współpraca z rodzicami w warunkach pracy zdalnej.

4. Dostęp do pakietu materiałów dydaktycznych zawierających:

 • scenariusze zajęć zdalnych,
 • karty pracy to samodzielnego wykorzystania,
 • propozycje zasobów edukacyjnych do wykorzystania w pracy zdalnej.

Szczegółowe informacje nt. uczestnictwa w projekcie znajda Państwo w Regulaminie.

Każdy uczestnik ma prawo do:

 1. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w przedsięwzięciu grantowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu grantowym,
 3. kontaktu z realizatorem przedsięwzięcia, w tym zgłaszania uwag dotyczących przebiegu i monitoringu przedsięwzięcia,
 4. otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie obowiązkowej ścieżki edukacyjnej uczestnika przedsięwzięcia grantowego.

Obowiązkowa ścieżka edukacyjna uczestnika przedsięwzięcia grantowego obejmuje:

 1. Zgłoszenie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń,
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia grantowego,
 3. Wypełnienia ankiety ewaluacyjnej przed i po zakończeniu udziału w przedsięwzięciu grantowym,
 4. Udział w co najmniej 5 spośród 12 dostępnych modułów szkoleniowych, w tym 2 modułach obowiązkowych.

MODUŁ VI

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
tel. 91 435 06 48
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
tel. 91 435 06 51
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Pliki do pobrania:

Informacji dotyczących założenia konta na Zintegrowanej Platformie edukacyjnej, przypisywania do modułów szkoleniowych oraz ich realizacji udziela lider projektu:

Krzysztof Koroński
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl

Informacji nt. procesu rekrutacji udziela:

Grzegorz Sadłowski
tel. 91 435 06 33
e-mail: gsadlowski@zcdn.edu.pl

ZCDN