Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 7 września, w godzinach 10.00–13.30. Nauczyciele w trakcie wykładu zostaną zapoznani, między innymi, ze zmianami programowymi oraz nowym kanonem lektur, zaś w części praktycznej wypracują przykładowe zadania do tekstów literackich i nieliterackich.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów i typów szkół do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym”, które odbędzie się 28 czerwca, w godzinach 13.00–17.00. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy 28 czerwca na bezpłatne warsztaty „Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych”, przeznaczone dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy opracują narzędzia sprawdzania i oceniania uczniów oraz przeprowadzą analizę przykładowych przedmiotowych systemów oceniania.

Czy spalanie odpadów jest szkodliwe?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne szkolenie „Czy spalanie odpadów jest szkodliwe. Wizyta w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator w Szczecinie”, które odbędzie się 27 czerwca. Podczas zajęć zwiedzający ten nowoczesny i ważny dla miasta obiekt będą mogli skonfrontować swoje wyobrażenia i obawy z rzetelną informacją na temat spalarni przedstawioną przez pracujących tam specjalistów.

Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii”, które odbędzie się 27 czerwca, w godzinach 10.00–13.30. Podczas zajęć nauczyciele poznają metody pracy badawczej historyka oraz wybrane źródła historyczne, mogące stanowić tło do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Sieć współpracy dyrektorów szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci. Podczas spotkania wprowadzającego, które odbędzie się 13 marca, ustalimy wspólnie tematykę spotkań na forum oraz zakres aktywności na platformie Moodle. Uczestnicy sieci będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, wartych wykorzystania w pracy dyrektora szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły z pasją

29 marca, w godzinach 10.00–13.00, odbędą się warsztaty „Dyrektor szkoły z pasją”. Celem zajęć jest przybliżenie narzędzi, które pozwolą rozpoznać mocne strony zatrudnionej w placówce kadry, ułatwią zarządzanie zespołem, wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych, a także pomogą spojrzeć na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN po raz kolejny organizuje kurs kwalifikacyjny, dający uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Nabór do projektu ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie...

Trwa nabór do projektu realizowanego przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia na terenie województwa zachodniopomorskiego ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim” , finansowanego przez MEN. W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy 28 czerwca na bezpłatne warsztaty „Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych”, przeznaczone dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy opracują narzędzia sprawdzania i oceniania uczniów oraz przeprowadzą analizę przykładowych przedmiotowych systemów oceniania.

Czy spalanie odpadów jest szkodliwe?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne szkolenie „Czy spalanie odpadów jest szkodliwe. Wizyta w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator w Szczecinie”, które odbędzie się 27 czerwca. Podczas zajęć zwiedzający ten nowoczesny i ważny dla miasta obiekt będą mogli skonfrontować swoje wyobrażenia i obawy z rzetelną informacją na temat spalarni przedstawioną przez pracujących tam specjalistów.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Obchody Światowego Dnia Zdrowia”, która odbędzie się 4 czerwca, w godzinach 10.00–13.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, promotorów zdrowia, pedagogów szkolnych. Podczas konferencji zostanie przedstawione, między innymi, znaczenie obowiązkowych szczepień ochronnych dla zachowania zdrowia.

Walory przyrodnicze Pomorza Zachodniego

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i wszystkie osoby zainteresowane problematyką ekologiczną i prośrodowiskową na konferencję „Walory przyrodnicze Pomorza Zachodniego połączone z 65-leciem LOP na Ziemi Szczecińskiej”, która odbędzie się 28 maja, w godzinach 12.00–15.00. W trakcie spotkania omówiona zostanie działalność Ligi Ochrony Przyrody na Ziemi Szczecińskiej w latach 1954–2019 oraz metody nauczania i środki dydaktyczne w pracy z uczniem zdolnym i zainteresowanym tematyką ekologiczną.

Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji”, które odbędzie się 18 maja, w godzinach 9.00–13.00. Warsztaty kierowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli techniki, przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i wychowawców świetlic.

Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 7 września, w godzinach 10.00–13.30. Nauczyciele w trakcie wykładu zostaną zapoznani, między innymi, ze zmianami programowymi oraz nowym kanonem lektur, zaś w części praktycznej wypracują przykładowe zadania do tekstów literackich i nieliterackich.

Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii”, które odbędzie się 27 czerwca, w godzinach 10.00–13.30. Podczas zajęć nauczyciele poznają metody pracy badawczej historyka oraz wybrane źródła historyczne, mogące stanowić tło do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.

Konferencja: „Do pojęcia ojczyzna należy książka…”

Zapraszamy 9 maja, w godzinach 15.00–19.00, na konferencję zorganizowaną z okazji 140. rocznicy urodzin Heleny Radlińskiej oraz 80. rocznicy urodzin Anny Radziwiłł. Mottem spotkania są słowa Heleny Radlińskiej: „Do pojęcia ojczyzna należy książka”. Konferencja jest adresowana do nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz nauczycieli bibliotekarzy.

Konferencja dla polonistów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego na bezpłatną konferencję „Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej”, połączoną z prezentacją podręczników. Spotkanie odbędzie się 23 marca, w godzinach 10.00–12.30.

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu”, które odbędzie się 8 maja, w godzinach 15.30–18.30, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. W trakcie szkolenia uczestnicy przeanalizują rozporządzenie MEN-u w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji”, które odbędzie się 18 maja, w godzinach 9.00–13.00. Warsztaty kierowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli techniki, przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i wychowawców świetlic.

Zabawa z papierem – wybrane techniki papieroplastyki

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Zabawa z papierem. Wybrane techniki papieroplastyki stosowane w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, które odbędzie się 26 marca, w godzinach 14.00–18.00. Uczestnicy warsztatów poznają technikę, materiały, narzędzia, technologię tworzenia oraz wybrane dziedziny techniki, tj.: origami, kirinami, papierowe reliefy.

Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy wszystkich zaangażowanych, kreatywnych, poszukujących innowacyjnych rozwiązań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, chętnych do współpracy w ramach Sieci, do udziału w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 13 lutego, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnictwo w Sieci umożliwi wymianę doświadczeń i rozwój kompetencji zawodowych, poprawiając tym samym jakość nauczania i uczenia się.

V Neurokonferencja nauczycieli „Zmysł udziału”

Serdecznie zapraszamy na V Neurokonferencję nauczycieli „Zmysł udziału”, która odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 9.00–14.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania, dyrektorów, wychowawców, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji spotkania będzie motywacja.

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Obchody Światowego Dnia Zdrowia”, która odbędzie się 4 czerwca, w godzinach 10.00–13.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, promotorów zdrowia, pedagogów szkolnych. Podczas konferencji zostanie przedstawione, między innymi, znaczenie obowiązkowych szczepień ochronnych dla zachowania zdrowia.

Konferencja: „Do pojęcia ojczyzna należy książka…”

Zapraszamy 9 maja, w godzinach 15.00–19.00, na konferencję zorganizowaną z okazji 140. rocznicy urodzin Heleny Radlińskiej oraz 80. rocznicy urodzin Anny Radziwiłł. Mottem spotkania są słowa Heleny Radlińskiej: „Do pojęcia ojczyzna należy książka”. Konferencja jest adresowana do nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz nauczycieli bibliotekarzy.

Program: Szkolna interwencja profilaktyczna

Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania się z tematyką szkolenia „Szkolna interwencja profilaktyczna. Program profilaktyczny rekomendowany przez MEN”, realizowanego w formie rady pedagogicznej w placówkach zainteresowanych jego przeprowadzeniem.

Chodzenie po mieście jako forma edukacji

Chodzenie, które wyobrażam sobie jako poręczne narzędzie dydaktyczne, przekracza granice szkolnej klasy. Jednocześnie jednak nie jest sposobem na dotarcie do miejsc umożliwiających kontakt z przyrodą, kulturą, rozrywką czy historią, ale celem samym w sobie; jest związane z psychogeograficznym czytaniem codziennej, zwyczajnej do granic niewidzialności, tkanki miasta zarówno po to, żeby poznać je samo, jak i dowiedzieć się czegoś ważnego o nas w jego kontekście. Przestrzeń jest przecież trzecim nauczycielem. Układ ulic, architektura budynków, geometria miejskiej zieleni – tego wszystkiego można nauczyć się czytać. Ale chodzenie po mieście – z równym naciskiem na jego fizyczne cechy, ścieżki, szlaki, układy i logiki, co na sposób, w jaki się po nim poruszamy – również stanowi ważne źródło wiedzy o tym, czym jest miejska przestrzeń, a co za tym idzie, jak wygląda nasz społeczny świat z perspektywy chodnika, jak w nim nawigujemy, co spotykamy na naszej drodze i jak reagujemy na te spotkania. To ważne lekcje.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka uniwersalna”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–19.00. Podczas warsztatów omówione zostaną rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu, mechanizmy przemocy, przyczyny zachowań agresywnych. Przedstawione zostaną zasady i techniki pracy z uczniem przejawiającym takie zachowanie.

Warsztaty: Piękne życie chce mieć Esterka

Serdecznie zapraszamy 17 maja na bezpłatne warsztaty „Piękne życie chce mieć Esterka”, odbywające się w ramach konferencji „Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych”.

Warsztaty: Filmowe koło ratunkowe

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Filmowe koło ratunkowe. Walory wychowawcze filmu w pracy świetlicy szkolnej”, które odbędą się 17 marca (sobota), w godzinach 10.00–14.00.

Ferie w ZCDN-ie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie. Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym”, które odbędzie się 28 czerwca, w godzinach 13.00–17.00. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością”, które odbędzie się 10 maja, w godzinach 15.00–17.00. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z formami, zasadami i strategiami pracy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością oraz najczęściej przyjmowanymi przez nich postawami.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z przykładami metod pracy oraz prostymi rozwiązaniami do wykorzystania w codziennej pracy.

Konferencja: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na konferencję „Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty” jest zamknięta.

Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych – metody pracy”, która odbędzie się 14 czerwca, w godzinach 14.00–17.00. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu indywidualizacji w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się”, które odbędzie się 12 października, w godzinach 15.00–17.15. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wprowadzać i tworzyć indywidualne zestawy do komunikacji i poznają przykłady takich zestawów.

Praktyczne wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na warsztaty „Praktyczne wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą”, które odbędą się 10 listopada, w godzinach 10.00–13.15.

Konferencja: Zaburzony rozwój mowy i co dalej

5 października odbędzie się konferencja poświęcona pracy z dziećmi z zaburzeniami psychomotorycznymi, w tym z zaburzeniami komunikacji językowej, współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”,

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy 28 czerwca na bezpłatne warsztaty „Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych”, przeznaczone dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy opracują narzędzia sprawdzania i oceniania uczniów oraz przeprowadzą analizę przykładowych przedmiotowych systemów oceniania.

V Neurokonferencja nauczycieli „Zmysł udziału”

Serdecznie zapraszamy na V Neurokonferencję nauczycieli „Zmysł udziału”, która odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 9.00–14.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania, dyrektorów, wychowawców, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji spotkania będzie motywacja.

Międzynarodowa konferencja naukowa: Nauczyciel – rodzic – dziecko

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Nauczyciel – rodzic – dziecko”, która odbędzie się 30–31 maja w auli Collegium Balticum.

Kurs na kierownika wypoczynku

Serdecznie zapraszamy na dwudniowy kurs przeznaczony dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, którzy przygotowują się do kierowania różnego rodzaju formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbędą się 7 i 8 czerwca. Forma doskonalenia jest organizowana pod nadzorem Kuratora Oświaty.

Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością”, które odbędzie się 10 maja, w godzinach 15.00–17.00. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z formami, zasadami i strategiami pracy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością oraz najczęściej przyjmowanymi przez nich postawami.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, który odbędzie się 11 maja, w godzinach 9.30–16.00. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, bezpieczeństwa, wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz bazy szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący.

Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela”, które odbędzie się 12 marca, w godz. 15.00–19.00, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach.

Zintegrowany System Kwalifikacji – seminarium informacyjne

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli zawodu, doradców zawodowych oraz inne osoby pracujące z młodzieżą do udziału w seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się 12 marca, w godzinach 9.00–15.00.

Dyrektor szkoły z pasją

29 marca, w godzinach 10.00–13.00, odbędą się warsztaty „Dyrektor szkoły z pasją”. Celem zajęć jest przybliżenie narzędzi, które pozwolą rozpoznać mocne strony zatrudnionej w placówce kadry, ułatwią zarządzanie zespołem, wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych, a także pomogą spojrzeć na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli.

Program: Szkolna interwencja profilaktyczna

Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania się z tematyką szkolenia „Szkolna interwencja profilaktyczna. Program profilaktyczny rekomendowany przez MEN”, realizowanego w formie rady pedagogicznej w placówkach zainteresowanych jego przeprowadzeniem.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy 28 czerwca na bezpłatne warsztaty „Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych”, przeznaczone dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy opracują narzędzia sprawdzania i oceniania uczniów oraz przeprowadzą analizę przykładowych przedmiotowych systemów oceniania.

Czy spalanie odpadów jest szkodliwe?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne szkolenie „Czy spalanie odpadów jest szkodliwe. Wizyta w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator w Szczecinie”, które odbędzie się 27 czerwca. Podczas zajęć zwiedzający ten nowoczesny i ważny dla miasta obiekt będą mogli skonfrontować swoje wyobrażenia i obawy z rzetelną informacją na temat spalarni przedstawioną przez pracujących tam specjalistów.

Jak prawidłowo skonstruować program wychowawczo-profilaktyczny?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Konstruowanie (modyfikacja) programu wychowawczo-profilaktycznego w świetle nowych uregulowań prawnych i nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki”, które odbędzie się 27 maja, w godzinach 15.00–19.00, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Myśliborzu. Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek.

Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych – metody pracy”, która odbędzie się 14 czerwca, w godzinach 14.00–17.00. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu indywidualizacji w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

V Neurokonferencja nauczycieli „Zmysł udziału”

Serdecznie zapraszamy na V Neurokonferencję nauczycieli „Zmysł udziału”, która odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 9.00–14.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania, dyrektorów, wychowawców, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji spotkania będzie motywacja.
ZCDN