Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych

Zapraszamy na szkolenie „Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych”, które odbędzie się 1 marca, w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli i nauczycielek wszystkich poziomów nauczania, szczególnie wychowawców oraz pedagogów szkolnych. Podczas zajęć omówione zostaną obowiązki spoczywające na nauczycielu z mocy prawa oraz procedury wewnętrzne obowiązujące w placówce oświatowej.

Rozwój kompetencji społecznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Rozwój kompetencji społecznych”, które odbędą się 16 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Szkolenie adresowane jest do koordynatorów i zespołów promocji zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz do wszystkich zainteresowanych nauczycieli, którzy pracują lub planują działania w Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Program: Szkolna interwencja profilaktyczna

Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania się z tematyką szkolenia „Szkolna interwencja profilaktyczna. Program profilaktyczny rekomendowany przez MEN”, realizowanego w formie rady pedagogicznej w placówkach zainteresowanych jego przeprowadzeniem.

Metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy 15 lutego na bezpłatne warsztaty „Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej”, które odbędą się w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Myśliborzu. Wydarzenie jest współorganizowane z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela matematyki

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela matematyki”, które odbędą się 8 lutego, w godzinach 10.00–14.00, w sali konferencyjnej ZCDN-u. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jakie zmiany wprowadza nowa podstawa kształcenia ogólnego, poznają koncepcję egzaminu ósmoklasisty, strukturę zadań egzaminacyjnych i kryteria ich oceniania, przeanalizują ćwiczenie doskonalące wybrane formy wypowiedzi.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN po raz kolejny organizuje kurs kwalifikacyjny, dający uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Nabór do projektu ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie...

Trwa nabór do projektu realizowanego przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia na terenie województwa zachodniopomorskiego ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim” , finansowanego przez MEN. W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Ewaluacja wewnętrzna w świetle nowych uregulowań prawnych

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na warsztaty „Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w świetle nowych uregulowań prawnych", które odbędą się 7 lutego, jest już zamknięta.

RODO w szkole – zmiany w ochronie danych osobowych

Zapraszamy 22 lutego na seminarium dotyczące zmian w ochronie danych osobowych wynikających z wdrożenia RODO. W trakcie spotkania zostaną przekazane najważniejsze informacje, niezbędne do przygotowania się przez szkoły i placówki do stosowania nowego prawa, które będzie obowiązywało od 25 maja 2018 roku.

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela matematyki

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela matematyki”, które odbędą się 8 lutego, w godzinach 10.00–14.00, w sali konferencyjnej ZCDN-u. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jakie zmiany wprowadza nowa podstawa kształcenia ogólnego, poznają koncepcję egzaminu ósmoklasisty, strukturę zadań egzaminacyjnych i kryteria ich oceniania, przeanalizują ćwiczenie doskonalące wybrane formy wypowiedzi.

Warsztaty: MS Word 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty „MS Word 2016”, które odbędą się 30 stycznia, w godzinach 10.00–14.00, w ramach cyklu szkoleń organizowanych w czasie ferii zimowych.

Warsztaty: Chemiczne tajemnice skamieniałości

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Chemiczne tajemnice skamieniałości”, które odbędą się 14 stycznia, w godzinach 15.30–18.30, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Celem ogólnym warsztatów jest zachęcenie nauczycieli do rozwijania badawczej postawy ucznia, rozbudzanie w nim potrzeby poznawania przyrodniczego środowiska oraz kształtowania dociekliwości naukowej w procesie projektowania i wykonywania doświadczeń chemicznych.

Konferencja: Z lasem na Ty

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję „Z lasem na Ty”, która odbędzie się 26 października, w godzinach 12.00–14.00, w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Korelacja międzyprzedmiotowa w edukacji przyrodniczej

Serdecznie zapraszamy 24 listopada na bezpłatne warsztaty „Korelacja międzyprzedmiotowa w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w praktyce szkolnej”. Tematyka szkolenia wynika z możliwości, jakie daje podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych w tym zakresie.

Metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy 15 lutego na bezpłatne warsztaty „Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej”, które odbędą się w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Myśliborzu. Wydarzenie jest współorganizowane z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Warsztaty: Rozbudzanie wrażliwości moralnej ucznia

Zapraszamy 8 lutego na warsztaty, których celem jest wzbogacenie umiejętności rozbudzania wrażliwości moralnej uczniów. Zajęcia przeznaczone są w szczególności dla wychowawców, polonistów i nauczycieli etyki. Podczas spotkania omówione zostaną sytuacje konfliktów emocjonalnych i etycznych oraz scenariusze lekcji dotyczące doświadczenia wartości, analizy konfliktu motywacyjnego oraz rozwoju moralnego.

Konferencja dla nauczycieli języków obcych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną, organizowaną w ramach Ferii w ZCDN-ie, konferencję dla nauczycieli języków obcych na temat nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych oraz egzaminu ósmoklasisty, która odbędzie się 29 stycznia, w godz. 10.00–14.30, w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Retoryka z elementami wiązek zadań na lekcjach języka polskiego

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Retoryka na języku polskim w szkole podstawowej z elementami wiązek zadań”, organizowane w ramach Ferii w ZCDN-ie, które odbędą się 28 stycznia, w godz. 10.00–14.00.

Vademecum nauczyciela języka polskiego – egzamin ósmoklasisty

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski”. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany wprowadza nowa podstawa kształcenia ogólnego, poznają koncepcję egzaminu ósmoklasisty, strukturę zadań egzaminacyjnych i kryteria ich oceniania. Ponadto przeanalizowane zostaną ćwiczenia, doskonalące wybrane formy wypowiedzi, znajdujące się w nowej podstawie programowej

Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy wszystkich zaangażowanych, kreatywnych, poszukujących innowacyjnych rozwiązań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, chętnych do współpracy w ramach Sieci, do udziału w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 13 lutego, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnictwo w Sieci umożliwi wymianę doświadczeń i rozwój kompetencji zawodowych, poprawiając tym samym jakość nauczania i uczenia się.

Konferencja: Inspiruję do nauki i rozwoju

Serdecznie zapraszamy 12 stycznia nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatną konferencję „Inspiruję do nauki i rozwoju”, współorganizowaną przez Fundację Uniwersytet Dzieci oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie.

Warsztaty gry na ukulele

W ramach projektu „Muzykowanie w klasach młodszych” serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty gry na ukulele, współorganizowane przez ZCDN oraz Akademię Sztuki w Szczecinie, które odbędą się 14 grudnia.

Warsztaty: Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty „Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie”, współorganizowane przez ZCDN oraz Akademię Sztuki w Szczecinie, które odbędą się 14 września, w godzinach 16.30–20.30.

Konferencja: Zaburzony rozwój mowy i co dalej

5 października odbędzie się konferencja poświęcona pracy z dziećmi z zaburzeniami psychomotorycznymi, w tym z zaburzeniami komunikacji językowej, współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”,

Rozwój kompetencji społecznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Rozwój kompetencji społecznych”, które odbędą się 16 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Szkolenie adresowane jest do koordynatorów i zespołów promocji zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz do wszystkich zainteresowanych nauczycieli, którzy pracują lub planują działania w Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Program: Szkolna interwencja profilaktyczna

Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania się z tematyką szkolenia „Szkolna interwencja profilaktyczna. Program profilaktyczny rekomendowany przez MEN”, realizowanego w formie rady pedagogicznej w placówkach zainteresowanych jego przeprowadzeniem.

Konferencja: Inspiruję do nauki i rozwoju

Serdecznie zapraszamy 12 stycznia nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatną konferencję „Inspiruję do nauki i rozwoju”, współorganizowaną przez Fundację Uniwersytet Dzieci oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu w szkole; mechanizmy bullyingu; przyczyny zachowań agresywnych i przemocowych przejawianych przez uczniów – to główne zagadnienia, jakie będą podejmowane podczas warsztatów „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole – profilaktyka uniwersalna (uprzedzająca)”, na które zapraszamy 15 stycznia.

Chodzenie po mieście jako forma edukacji

Chodzenie, które wyobrażam sobie jako poręczne narzędzie dydaktyczne, przekracza granice szkolnej klasy. Jednocześnie jednak nie jest sposobem na dotarcie do miejsc umożliwiających kontakt z przyrodą, kulturą, rozrywką czy historią, ale celem samym w sobie; jest związane z psychogeograficznym czytaniem codziennej, zwyczajnej do granic niewidzialności, tkanki miasta zarówno po to, żeby poznać je samo, jak i dowiedzieć się czegoś ważnego o nas w jego kontekście. Przestrzeń jest przecież trzecim nauczycielem. Układ ulic, architektura budynków, geometria miejskiej zieleni – tego wszystkiego można nauczyć się czytać. Ale chodzenie po mieście – z równym naciskiem na jego fizyczne cechy, ścieżki, szlaki, układy i logiki, co na sposób, w jaki się po nim poruszamy – również stanowi ważne źródło wiedzy o tym, czym jest miejska przestrzeń, a co za tym idzie, jak wygląda nasz społeczny świat z perspektywy chodnika, jak w nim nawigujemy, co spotykamy na naszej drodze i jak reagujemy na te spotkania. To ważne lekcje.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka uniwersalna”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–19.00. Podczas warsztatów omówione zostaną rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu, mechanizmy przemocy, przyczyny zachowań agresywnych. Przedstawione zostaną zasady i techniki pracy z uczniem przejawiającym takie zachowanie.

Warsztaty: Piękne życie chce mieć Esterka

Serdecznie zapraszamy 17 maja na bezpłatne warsztaty „Piękne życie chce mieć Esterka”, odbywające się w ramach konferencji „Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych”.

Warsztaty: Filmowe koło ratunkowe

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Filmowe koło ratunkowe. Walory wychowawcze filmu w pracy świetlicy szkolnej”, które odbędą się 17 marca (sobota), w godzinach 10.00–14.00.

Ferie w ZCDN-ie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie. Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z przykładami metod pracy oraz prostymi rozwiązaniami do wykorzystania w codziennej pracy.

Konferencja: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na konferencję „Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty” jest zamknięta.

Szkolenie certyfikowane: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

19 i 20 stycznia odbędzie się szkolenie Centrum Pozytywnej Edukacji dla pedagogów, psychologów i nauczycieli, którego ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem nadającym uprawnienia do realizacji programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w szkole.

Ferie w ZCDN-ie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie. Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się”, które odbędzie się 12 października, w godzinach 15.00–17.15. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wprowadzać i tworzyć indywidualne zestawy do komunikacji i poznają przykłady takich zestawów.

Praktyczne wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na warsztaty „Praktyczne wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą”, które odbędą się 10 listopada, w godzinach 10.00–13.15.

Konferencja: Zaburzony rozwój mowy i co dalej

5 października odbędzie się konferencja poświęcona pracy z dziećmi z zaburzeniami psychomotorycznymi, w tym z zaburzeniami komunikacji językowej, współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”,

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z przykładami metod pracy oraz prostymi rozwiązaniami do wykorzystania w codziennej pracy.

Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych

Zapraszamy na szkolenie „Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych”, które odbędzie się 1 marca, w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli i nauczycielek wszystkich poziomów nauczania, szczególnie wychowawców oraz pedagogów szkolnych. Podczas zajęć omówione zostaną obowiązki spoczywające na nauczycielu z mocy prawa oraz procedury wewnętrzne obowiązujące w placówce oświatowej.

Techniki zarządzania uwagą ucznia z elementami relaksacji

Zapraszamy na warsztaty „Od koncentracji do relaksacji. Techniki zarządzania uwagą ucznia z elementami relaksacji”, które odbędą się 30 stycznia, w godzinach 10.00–14.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN po raz kolejny organizuje kurs kwalifikacyjny, dający uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Serdecznie zapraszamy 15 grudnia na „Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych”. Wśród najważniejszych obszarów tematycznych, omawianych podczas zajęć, znajdą się: zapisy prawne dotyczące organizacji wycieczek szkolnych, bezpieczne warunki ich przeprowadzania, a także wieloaspektowe wykorzystanie wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczestnicy zostaną zapoznani z bazą szkolnego krajoznawstwa i turystyki.

Metaumiejętności w zawodzie nauczyciela

Serdecznie zapraszamy 24 listopada na bezpłatne warsztaty „Metaumiejętności w zawodzie nauczyciela”, podczas którego – pracując narzędziami coachingowymi – uczestnicy dokonają autodiagnozy swoich kompetencji psychologicznych niezbędnych w zawodzie nauczyciela.

Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych

Zapraszamy na szkolenie „Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych”, które odbędzie się 1 marca, w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli i nauczycielek wszystkich poziomów nauczania, szczególnie wychowawców oraz pedagogów szkolnych. Podczas zajęć omówione zostaną obowiązki spoczywające na nauczycielu z mocy prawa oraz procedury wewnętrzne obowiązujące w placówce oświatowej.

Rozwój kompetencji społecznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Rozwój kompetencji społecznych”, które odbędą się 16 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Szkolenie adresowane jest do koordynatorów i zespołów promocji zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz do wszystkich zainteresowanych nauczycieli, którzy pracują lub planują działania w Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Program: Szkolna interwencja profilaktyczna

Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania się z tematyką szkolenia „Szkolna interwencja profilaktyczna. Program profilaktyczny rekomendowany przez MEN”, realizowanego w formie rady pedagogicznej w placówkach zainteresowanych jego przeprowadzeniem.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu w szkole; mechanizmy bullyingu; przyczyny zachowań agresywnych i przemocowych przejawianych przez uczniów – to główne zagadnienia, jakie będą podejmowane podczas warsztatów „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole – profilaktyka uniwersalna (uprzedzająca)”, na które zapraszamy 15 stycznia.

Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych

Zapraszamy na szkolenie „Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych”, które odbędzie się 1 marca, w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli i nauczycielek wszystkich poziomów nauczania, szczególnie wychowawców oraz pedagogów szkolnych. Podczas zajęć omówione zostaną obowiązki spoczywające na nauczycielu z mocy prawa oraz procedury wewnętrzne obowiązujące w placówce oświatowej.

Rozwój kompetencji społecznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Rozwój kompetencji społecznych”, które odbędą się 16 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Program: Szkolna interwencja profilaktyczna

Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania się z tematyką szkolenia „Szkolna interwencja profilaktyczna. Program profilaktyczny rekomendowany przez MEN”, realizowanego w formie rady pedagogicznej w placówkach zainteresowanych jego przeprowadzeniem.

Zintegrowany System Kwalifikacji – seminarium informacyjne

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, nauczycieli zawodu, doradców zawodowych oraz inne osoby pracujące z młodzieżą do udziału w seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się 20 lutego, w godzinach 9.00–15.00. 

Metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy 15 lutego na bezpłatne warsztaty „Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej”, które odbędą się w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Myśliborzu. Wydarzenie jest współorganizowane z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.
ZCDN