Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” została zakończona.

Zaświadczenia można odbierać osobiście w siedzibie ZCDN-u od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia prośmy uprzejmie o kontakt z organizacją szkoleń (tel. 91 435 06 30, e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl).

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację poprzez rozwinięcie kompetencji w zakresie edukacji zdalnej kadry szkoleniowej ZCDN-u. Projekt zakłada przeszkolenie 23 nauczycieli konsultantów pracujących w ZCDN-ie, a następnie objęcie działaniami szkoleniowymi i konsultacyjno-doradczymi 130 nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego. Projekt zakłada również realizację działań uzupełniających w postaci przygotowania pakietu materiałów dla nauczycieli oraz czterech wykładów multimedialnych.

Przedsięwzięcie grantowe „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” realizowane jest w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (projekt nr POWR.02.10.00-00-0008/20 z dnia 19-04-2021 r.)

Realizatorem przedsięwzięcia jest Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.

Źródła finansowania: ze środków europejskich 84,28%; ze środków budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 15,72 %.

Kwota dofinansowania z UE: 125 470 zł.

Przedsięwzięcie grantowe „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” ma na celu wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

W ramach przedsięwzięcia grantowego uczestnikom oferowane są następujące formy wsparcia:

1. Szkolenia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, obejmujące co najmniej 5 spośród 12 modułów przewidzianych w ramach Projektu:

 • Moduł 1. Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej,
 • Moduł 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania,
 • Moduł 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obowiązkowy),
 • Moduł 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej,
 • Moduł 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej,
 • Moduł 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obowiązkowy),
 • Moduł 7. Zoom,
 • Moduł 8. Microsoft Teams,
 • Moduł 9. Google Meet,
 • Moduł 10. Multimedialne zasoby edukacyjne,
 • Moduł 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej,
 • Moduł 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach przedsięwzięcia grantowego będą realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

Uczestnik zobowiązany jest do zapewniania sobie urządzenia komputerowego, z obsługą audio i wideo, spełniającego minimalne wymagania sprzętowe Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/a/minimalne-wymagania-sprzetowe/DiM6QVWNS).

2. Konsultacje na platformie e-learningowej.

3. Dostęp do wykładów multimedialnych obejmujących następujące obszary tematyczne:

 • organizacja pracy zdalnej,
 • ocenianie w warunkach kształcenia na odległość,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów,
 • współpraca z rodzicami w warunkach pracy zdalnej.

4. Dostęp do pakietu materiałów dydaktycznych zawierających:

 • scenariusze zajęć zdalnych,
 • karty pracy to samodzielnego wykorzystania,
 • propozycje zasobów edukacyjnych do wykorzystania w pracy zdalnej.

Szczegółowe informacje nt. uczestnictwa w projekcie znajda Państwo w Regulaminie.

Każdy uczestnik ma prawo do:

 1. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w przedsięwzięciu grantowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu grantowym,
 3. kontaktu z realizatorem przedsięwzięcia, w tym zgłaszania uwag dotyczących przebiegu i monitoringu przedsięwzięcia,
 4. otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie obowiązkowej ścieżki edukacyjnej uczestnika przedsięwzięcia grantowego.

Obowiązkowa ścieżka edukacyjna uczestnika przedsięwzięcia grantowego obejmuje:

 1. Zgłoszenie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń,
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia grantowego,
 3. Wypełnienia ankiety ewaluacyjnej przed i po zakończeniu udziału w przedsięwzięciu grantowym,
 4. Udział w co najmniej 5 spośród 12 dostępnych modułów szkoleniowych, w tym 2 modułach obowiązkowych.

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
tel. 91 435 06 58
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
tel. 91 435 06 58
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Aleksandra Gad
nauczycielka konsultantka ds. nauczania filozofii i etyki
tel. 91 435 06 56
e-mail: agad@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
tel. 91 435 06 60
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Julia Karapuda
nauczycielka konsultantka ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
tel. 91 435 06 55
e-mail: jkarapuda@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 62
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Marta Kostecka
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkostecka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
tel. 91 435 06 63
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Przemysław Landowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
tel. 91 435 06 63
e-mail: plandowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
tel. 91 435 06 54
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
tel. 91 435 06 65
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
tel. 91 435 06 48
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
tel. 91 435 06 56
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
tel. 91 435 06 51
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
tel. 91 435 06 60
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
tel. 91 435 06 61
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

tel. 91 435 06 62
e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 48
e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 57
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Uwaga: Link do platformy e-learningowej, na której odbywają się konsultacje, zostanie rozesłany pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników danego modułu w dniu spotkania. Konsultacje bieżące realizowane są w formie telefonicznej — kontakty do poszczególnych prowadzących znajdują się w zakładce „Trenerzy”.

Temat Data Godzina Prowadzący
Podsumowanie pracy z modułem XII Prawne aspekty Edukacji zdalnej 09.11.2021 16.00-17.30 Regina Czekała-Kil
Podsumowanie pracy z modułem X Multimedialne zasoby edukacyjne 10.11.2021 16.00-17.30 Marta Kostecka
Podsumowanie pracy z modułem III Metodyka pracy zdalnej – grupy matematyczne 15.11.2021 17.00-18.30 Anna Bazyluk
Podsumowanie pracy z modułem III Metodyka pracy zdalnej – grupy przedmiotów przyrodniczych 17.11.2021 16.00-17.30 Zdzisław Nowak
Podsumowanie pracy z modułem III Metodyka pracy zdalnej – grupy humanistyczne 17.11.2021 18.00-19.30 Anna Kondracka-Zielińska
Podsumowanie pracy z modułem IV Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej 18.11.2021 16.00-17.30 Julia Karapuda
Podsumowanie pracy z modułem III Metodyka pracy zdalnej – historia i WOS 18.11.2021 16.30-18.00 Anna Kowalczyk
Rozwiązywanie problemów związanych z realizacją Grantu – dyżur telefoniczny 20.11.2021 10.00-14.00 Krzysztof Koroński
Podsumowanie pracy z modułem III Metodyka pracy zdalnej – grupy językowe 22.11.2021 17.00-18.30 Beata Pełech
Podsumowanie pracy z modułem XI Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej 23.11.2021 16.00-17.30 Waldemar Zaborski
Podsumowanie pracy z modułem IX Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej 24.11.2021 16.00-17.30 Paweł Masłowski
Podsumowanie pracy z modułem II Organizacja procesu kształcenia i wychowania 25.11.2021 15.30-17.00 Beata Wierzba
Rozwiązywanie problemów związanych z realizacją Grantu – dyżur telefoniczny 27.11.2021 10.00-14.00 Krzysztof Koroński

Pliki do pobrania:

Informacji dotyczących założenia konta na Zintegrowanej Platformie edukacyjnej, przypisywania do modułów szkoleniowych oraz ich realizacji udziela lider projektu:

Krzysztof Koroński
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl

Informacji nt. procesu rekrutacji udziela:

Grzegorz Sadłowski
tel. 91 435 06 33
e-mail: gsadlowski@zcdn.edu.pl

ZCDN