O Oddziale Zamiejscowym w Gryficach

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach jest publiczną placówką oświatową obsługującą nauczycieli, studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszystkie osoby zainteresowane sprawami oświaty poprzez udostępnianie bogatych i różnorodnych zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej.

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do różnorodnych form doskonalenia oraz kompleksowej informacji pedagogicznej, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły i placówki oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

Gromadzimy i udostępniamy różnego rodzaju dokumenty o charakterze naukowym i popularnonaukowym, a w szczególności:

  • literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  • programy nauczania i podręczniki szkolne,
  • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.