ZCDN

Prawo oświatowe

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.


 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego w bieżącym roku szkolnym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało rozporządzenie dotyczące funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia, według którego: zostaje przywrócona działalność stacjonarna przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego; przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie również prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorami o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023, które opublikowała na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, a także przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych będą uczyli się zdalnie. Na szkoły nałożono obowiązek zorganizowania opieki świetlicowej oraz zajęć zdalnych na terenie szkoły dla dzieci z klas I–III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Placówki wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 ogłoszonymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zapisami, w efekcie których 1 stycznia 2021 roku przestały istnieć Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w ich miejsce utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki. Decyzję podjęto na postawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nowelizacji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia opracowało zasady powrotu klas I–III do szkół podstawowych. Wytyczne te dotyczą zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Minister edukacji narodowej podpisał 16 grudnia br. rozporządzenie dotyczące zmiany wymagań na egzaminach ósmoklasisty oraz maturalnym. W 2021 roku oba egzaminy będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Minister edukacji narodowej, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), dokonał zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku w  podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Dodany został punkt:

27 listopada Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie dotyczące ferii zimowych, które w tym roku szkolnym, wyjątkowo, dla uczniów z całego kraju zostały zaplanowane w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 roku.

25 listopada Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenie dotyczące ograniczenia nauki stacjonarnej, w pewnymi wyjątkami, do 3 stycznia 2021 roku. Od 30 listopada 2020 r. możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w szkołach sportowych oraz praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, które w 2021 roku wyjątkowo będę przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.