ZCDN

Informacje oświatowe

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.


 

„Działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej” pisze w liście do dyrektorów/-ek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu.

5 lipca 2018 roku minister edukacji narodowej podpisała dokument, w którym wyszczególnione zostały kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

26 kwietnia 2018 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zmiany zaczną obowiązywać od 27 kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian oraz tekst rozporządzenia znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

30 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Wyniki kontroli NIK-u wskazują, że aż w połowie ogólnodostępnych placówek oświatowych kształcących uczniów z niepełnosprawnościami nie zapewniono odpowiednich warunków, by udzielane wsparcie zaspokajało potrzeby tych uczniów i realizowało przysługujące uprawnienia. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem NIK-u o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 Minister Edukacji Narodowej skierowała listy do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców.

„Wyprawka szkolna” to program przyjęty przez Radę Ministrów, mający na celu dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, do której od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczać będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Łączna kwota programu to 279 mln 316 tys. zł, w tym 224 mln pochodzą z budżetu państwa.

W projekcie znalazły się rozwiązania wynikające z potrzeby usprawnienia procesu wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, podnoszące jakość i merytorykę wydawanych dokumentów.

W projekcie doprecyzowano zadania zespołu wczesnego wspomagania w zakresie współpracy z rodzicami dziecka, z pomiotem leczniczym i ośrodkiem pomocy społecznej. Zespół wczesnego wspomagania ma współpracować również z przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka.