ZCDN

Informacje oświatowe

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.


 

W dokumencie znajdują się zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego, z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

W związku z rządową reformą oświaty, która zaczyna się od roku szkolnego 2017/2018,  MEN zobowiązuje dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Plany określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Nowością jest to, że dyrektor szkoły układa tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Pierwszy z dokumentów to nowelizacja rozporządzenia MEN-u z 20 marca 2015 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Nowelizacja określa wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego.

Rozporządzenie określa: 1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów; 2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty; 3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy – Prawo oświatowe, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Dokument zawiera: 1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych; 2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; 3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Podpisane zostało rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej dyskutowano o finansowaniu szkół w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Przedstawiono również propozycje wstępnych założeń nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wysłała kolejny list do  dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty informujący o pracach nad wdrażaniem reformy edukacji.

Ośrodki doskonalenia nauczycieli będą szkoliły i przygotowywały nauczycieli i dyrektorów szkół do wprowadzania zmian programowych oraz sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018.