ZCDN

Prawo oświatowe

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.


 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na szkolenie „Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego”, które odbędzie się 12 czerwca.

Od 2005 roku działa System Informacji Oświatowej, czyli elektroniczny system baz danych. W SIO znajdują się dane statystyczne i indywidualne o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach, które są niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych.

Wykład wygłosi Profesor Oświaty Lidia Klaro-Celej – pedagożka specjalna, oligofrenopedagożka. Współautorka podstawy programowej kształcenia specjalnego. Wieloletnia doradczyni metodyczna miasta Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego, nauczycielka w szkołach specjalnych oraz wykładowczyni na uczelniach wyższych; pełniła funkcję ekspertki w MEN-ie w zakresie kształcenia specjalnego. Ekspertka Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz członkini Zarządu Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw na nas”.

W dokumencie znajdują się zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego, z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

W związku z rządową reformą oświaty, która zaczyna się od roku szkolnego 2017/2018,  MEN zobowiązuje dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Plany określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Nowością jest to, że dyrektor szkoły układa tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Pierwszy z dokumentów to nowelizacja rozporządzenia MEN-u z 20 marca 2015 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Nowelizacja określa wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego.

Rozporządzenie określa: 1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów; 2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty; 3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy – Prawo oświatowe, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Dokument zawiera: 1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych; 2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; 3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Podpisane zostało rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej dyskutowano o finansowaniu szkół w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Przedstawiono również propozycje wstępnych założeń nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.