ZCDN

Prawo oświatowe

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.


 

Według projektu system opierać się będzie na trzech elementach: – szkolnych gabinetach zdrowotnych, prowadzonych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, – szkolnych gabinetach dentystycznych, mieszczących się na terenie szkół, – dentobusach, które będą świadczyły pomoc i wsparcie w leczeniu stomatologicznym w tych szkołach, które są zbyt małe, żeby umieścić w nich gabinet stomatologiczny. Istotnym założeniem nowej ustawy będzie wprowadzenie koordynacji opieki nad dzieckiem w szkole z zespołem POZ, […]

Założeniem powstania  projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych było utworzenie spójnego zbioru przepisów w jednym akcie prawnym. W projekcie zaproponowano między innymi zmiany dotyczące naliczania dotacji przedszkolnej, dotacji na podręczniki oraz dotacji udzielanych z budżetów samorządów dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych. Znalazły się tam także nowe rozwiązania w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz zmiany dotyczące nauczycieli w zakresie np.: awansu zawodowego, oceny […]

W Polsce istnieje ponad 30 500 szkół i placówek oświatowych, a tylko ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, czyli o parametrach umożliwiających wykorzystanie go do nauki i prowadzenia zajęć. Dzięki wprowadzeniu projektu, szkoły będą miały szerokopasmowy internet oraz dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Udostępnienie plików wszystkim zainteresowanym może posłużyć do tworzenia nowej oferty podręcznikowej lub innych zasobów edukacyjnych. Aby otrzymać pliki, należy skontaktować się z Centrum Informatycznym Edukacji (e-mail: sekretariat@cie.men.gov.pl).                     Podręczniki dla klas I–III (w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane w szkołach jako materiał edukacyjny. […]

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na szkolenie „Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego”, które odbędzie się 12 czerwca.

Od 2005 roku działa System Informacji Oświatowej, czyli elektroniczny system baz danych. W SIO znajdują się dane statystyczne i indywidualne o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach, które są niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych.

Wykład wygłosi Profesor Oświaty Lidia Klaro-Celej – pedagożka specjalna, oligofrenopedagożka. Współautorka podstawy programowej kształcenia specjalnego. Wieloletnia doradczyni metodyczna miasta Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego, nauczycielka w szkołach specjalnych oraz wykładowczyni na uczelniach wyższych; pełniła funkcję ekspertki w MEN-ie w zakresie kształcenia specjalnego. Ekspertka Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz członkini Zarządu Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw na nas”.

W dokumencie znajdują się zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego, z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

W związku z rządową reformą oświaty, która zaczyna się od roku szkolnego 2017/2018,  MEN zobowiązuje dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Plany określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Nowością jest to, że dyrektor szkoły układa tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Pierwszy z dokumentów to nowelizacja rozporządzenia MEN-u z 20 marca 2015 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Nowelizacja określa wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego.