ZCDN

Prawo oświatowe

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.


 

Rozporządzenie określa: 1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów; 2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty; 3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy – Prawo oświatowe, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Dokument zawiera: 1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych; 2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; 3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Podpisane zostało rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej dyskutowano o finansowaniu szkół w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Przedstawiono również propozycje wstępnych założeń nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wysłała kolejny list do  dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty informujący o pracach nad wdrażaniem reformy edukacji.

Ośrodki doskonalenia nauczycieli będą szkoliły i przygotowywały nauczycieli i dyrektorów szkół do wprowadzania zmian programowych oraz sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018.

Rozporządzenie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach (ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe). Dokument nie zawiera zasadniczych zmian w stosunku do przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o zwiększenie subwencji  oświatowej  z 0,4% rezerwy m.in. z tytułu dofinansowania kosztów realizacji zadań wspierających proces zmian. W „Kryteriach …” zostały zawarte wymogi formalne aplikowania o środki z ww. rezerwy oraz wzory formularzy do wypełnienia przez jednostki samorządu terytorialnego.

Minister Edukacji Narodowej 14 lutego 2017 roku podpisała rozporządzenie dotyczące nowej podstawy programowej kształcenia w 8-letnich szkołach podstawowych, która ma obowiązywać od 1 września tego roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło kolejny projekt związany z reformą oświaty. Jest to projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum. W dokumencie zawarto szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego: […]

W skład Zespołu weszli pracownicy ministerstwa zajmujący się na co dzień: współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą edukacji. MEN informuje, że przy wszystkich kuratoriach oświaty powołano regionalne zespoły koordynacyjne.